מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

קול קורא לרשויות ולגופים ציבוריים – מסירת עצים

תחילת מועד הגשת הצעות:     30.07.2020
מועד סיום הגשת הצעות:        30.09.2020

רקע

במסגרת היערכות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לשיווק המקרקעין בגבולות תמ"ל/1023, בכוונת רמ"י לפנות את תכולת משתלת העצים הקיימת בשטח, אשר נפדתה על ידה.
בהתאם לכך, הוחלט כי כל גוף ציבורי/רשות מקומית אשר חפצים לרכוש כל כמות של עצים, ישלמו דמי השתתפות בסך 20 אלף ₪ בתוספת מע"מ (להלן: "דמי השתתפות"). ידוע למציעים כי העצים מיועדים למטרות ציבוריות בלבד ולא למכירה או למסירה לגורמים פרטיים.
יודגש כי רשאים להצטרף לקול קורא זה גופים ציבוריים ו/או רשויות מקומיות וכיוצא בזה, ובכל מקרה, לא גוף פרטי או מסחרי.
יובהר כי תנאי להוצאת העצים משטח המשתלה יהיה הצגת שובר בגין תשלום דמי השתתפות, אשר שולמו לרמ"י ובאישור נציג רמ"י.

במשתלה מצויים מגוון רב של עצים מסוגים ומגדלים שונים. ניתן להתרשם מסוגי העצים ומגודלם בסיור שיתואם מראש מול נציג רמ"י, מר בני קוזין, בכתובת הבאה: benny.kozin@gmail.com. יובהר כי אין לפנות ישירות לנציגי המשתלה, שכן העצים הינם רכוש רמ"י.
מועדי הסיור: הסיורים יתקיימו בימי שני בכל שבוע בין התאריכים 3.8.2020 – 31.09.2020. שעת תחילת הסיור: 09:00. .

סדר בחירת העצים

תינתן עדיפות לגוף שיבקש את מספר העצים הגדול ביותר.
נציין כי במסגרת בחירת העצים ישתתף נציג רמ"י, והעצים יסומנו לפי בחירת הזוכה בקול הקורא ויוכנו לשינוע, כמפורט להלן:
א. עקירת העצים שנבחרו והכנתם לשינוע יהיו באחריות ועל חשבון הזוכה. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי רמ"י.
ב. הובלה – מנוף ככל שיידרש או כל אמצעי אחר נדרש יהא באחריות הזוכה.

תנאי להוצאת העצים משטח המשתלה הינו הצגת אישור רמ"י כי דמי ההשתתפות  שולמו.  השובר יהיה בתוקף ל-45 ימים.
הוצאת העצים תיעשה בתיאום עם נציג רמ"י ובמועדים שייקבעו על ידה.
יודגש כי לרמ"י ולמשתלה אין כל אחריות לאיכות העצים, מצבם וכי העצים יינתנו במצבם הפיזי הנוכחיas is") "). המבקש יצהיר כי ראה את מצב העצים ובדק אותם מבחינה פיזית ומצא אותם מתאימים לצורכיו ולשביעות רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג שהוא נגד רמ"י ביחס לעצים, לרבות טענת אי התאמה.
מובא לידיעת המציעים כי קיים חשש להימצאותה של "נמלת האש" בשטחי המשתלה וכי באחריות הזוכה לטפל במזיק, ככל שיימצא, בהתאם להוראות ולפי כל דין.
אין באמור להוות את פירוט כל המזיקים ו/או המפגעים ו/או כל מידע אחר בקשר לעצים, ובאחריות המציע לבדוק את מצב העצים בשטח.
על המציע לערוך בדיקות עצמאיות בנוגע לכל האמור לעיל והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.   
          
רמ"י שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל כל הצעה, לשנות את סדר בחירת העצים, לקבוע את מועד הוצאת העצים וכל החלטה אחרת לצורך יישום קול קורא זה.

קבצים להורדה

gov