קול קורא לועדה לבחינת הליכי שמאות והשגה במקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל החליטה ביום 15/12/2020 למנות וועדה (להלן: הוועדה) שתבחן את סוגיית
השמאות במקרקעי ישראל ובכלל זאת את הליכי השומה במקרקעי ישראל, סוגיית מאגר השמאים
והליכי הבקרה, הליכי ההשגה על שומה וכיוצא באלו.


הוועדה מזמינה גורמים מקרב הציבור להעביר אליה התייחסות בכתב לסוגיות אותן התבקשה
לבחון, לכתובת: shirleyg@land.gov.il עד ליום 14 במרס 2021 (ולוודא קבלת אישור במייל חוזר,
או בטלפון 073-3426002 )


הוועדה רשאית לזמן חלק מהפונים להצגה בעל פה , בכפוף לקבלת ההתייחסויות בכתב, ובכפוף
לשיקול הוועדה.


מבלי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998- , בכוונת הוועדה לפרסם לציבור- באתר
האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל -את כל ההתייחסויות שיתקבלו במענה לקול קורא זה, לאחר
סיום עבודת הוועדה. גורם הסבור כי אין לפרסם התייחסותו במלואה, יגיש התייחסותו בשתי גרסאות:
גרסה מלאה וגרסה הניתנת לדעתו לפרסום ויפרט בקצרה את הטעמים להתנגדות לפרסום העמדה,
כולה או חלקה.


ד"ר גבריאל גולן, יו״ר הוועדה

gov