הודעה לציבור

ניתן להגיש בקשות ליישום הרפורמה במקרקעי קק"ל.

הטיפול בבקשות לרישום מכר רפורמה בטאבו במקרקעי הקק"ל מתייחס לנכסי מגורים ותעסוקה, לרבות בפרויקטים של התחדשות עירונית ותמ"א 38, בין בתמורה ובין ללא תמורה.
הבקשות שתוגשנה תיבחנה ותטופלנה בהתאם למדיניות רמ"י הקבועה, בין היתר, בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ונוהלי רמ"י החלים בנושא.
על הבקשות להיות מוגשות, בהתאם לכללים החלים בנושא הגשת מסמכים בתקופת הקורונה, ואלה יטופלו על ידי מוסמכי החתימה במרחבי השירות והעסקיים בהתאם לפרטי הנכס.

 
 
gov