עדכון טבלאות קרקע לתוספות בנייה

החל מיום 1.2.09 יעודכנו טבלאות מחירי הקרקע של המינהל המציגות
"אומדן ערך קרקע לדמי היתר בבקשות לתוספת בנייה בלבד".

​הטבלאות החדשות יחולו על דמי היתר שלא יעלו על 100,000 ש"ח

מעבר לסכום זה תינתן שומה פרטנית.

הערכים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. חוכר יהיה רשאי לבקש כי הערכת ערך תוספת הבנייה

תחושב על פי שומה פרטנית ולא על פי האומדן הטבלאי.

בקשות שיוגשו למינהל עד 31.1.09 וכן בקשות שלגביהן נערך חישוב לדמי היתר שטרם שולמו -

יערך חישוב הסכום לחיוב על פי הנמוך מבין השניים: ערך מעודכן או ערך ישן.

gov