סדר יום לישיבת המועצה

להלן סדר יום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ב 6 לדצמבר בלשכת יו"ר המועצה שר הבינוי והשיכון:

1.דיווח מנהל המינהל - מציג מר ירון ביבי, מנהל המינהל
2. הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת - הוראת שעה
3. פיתוח במקרקעי ישראל.
4. שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות "ישן מול חדש"
5. פרסום מכרזים
6. החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים
7. תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי כוחות הביטחון שהינם בני מיעוטים ביישובי מיעוטים
8. דחיית דמי היתר או דמי חכירה מהוונים לנכים
9. השכרת דירות בקיבוצים - דיווח 
בלחיצה על כל אחד מהנושאים לעיל ניתן לראות את תוכן ההצעה שתובא לדיון במועצה.
ההחלטות שתתקבלנה תתפרסמנה באתר המינהל לאחר חתימתן כדין על ידי שר הבינוי והשיכון ושר האוצר במקרים שידרשו זאת.gov