החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 03/08/2014

להלן עיקרי החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 03/08/2014:

ההחלטות תכנסנה לתוקף, רק לאחר חתימתן כדין על ידי שר הבינוי והשיכון ושר האוצר, במקרים הדורשים זאתמועצת מקרקעי ישראל אשרה פה אחד  את מתווה ליברמן  להסדר הקיבוצים לפיו  אגודת הקיבוץ תוכל  לרכוש מרמ"י את כלל זכויות המגורים בקיבוץ במטרה לשמר את אורח החיים הקיבוצי.

 יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל:

הסדר הקיבוצים החדש הינו החלטה היסטורית נוספת שהמועצה בראשותי קיבלה בחודשים האחרונים במטרה לשחרר את הבנייה בקיבוצים ולפתח את שוק הדיור. ההחלטה משחררת באופן מיידי אלפי יח"ד שהיו מוקפאות בפועל ונותנת הזדמנות לקיבוצים שרוצים להצטרף

 בנצי ליברמן מנהל רשות מקרקעי ישראל:

ההסדר החדש מאזן נכונה בין האינטרס הציבורי הכללי ובין הצורך לאפשר לקיבוצים להתפתח ולשמר את אופיים הקהילתי.

מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שלמה בן אליהו מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אישרה פה אחד את המלצות  ועדת ליברמן להסדרת הקניית זכויות למגורים לאגודות הקיבוצים, כאלטרנטיבה לשיוך דירות. 

הועדה, בראשותו של בנצי ליברמן מנהל רשות מקרקעי ישראל, אשר  מונתה על ידי  שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, אורי אריאל,  הגישה המלצותיה  לגבי הסדר נוסף ושונה  מול הקיבוצים, מעבר להסדרי השיוך (הפרטני) הקיימים, בנושא הקניית זכויות קניין במגורים, המאפשר לאגודת הקיבוץ לשמר את זכויות המגורים ולא לחלקן בין חברי הקיבוץ, וזאת במטרה לשמר את הקהילה  הקיבוצית.

בהתאם להמלצות שאושרו תהיה רשאית האגודה השיתופית של הקיבוץ לרכוש במרוכז את זכויות המגורים בקיבוץ המוקנות על פי תמ"א 35 , אם על פי תכנית תקפה  ו/או תכנית אשר תאושר בעתיד. זאת, בתנאי שלפחות 66% מחברי הקיבוץ מאשרים את המתווה.

רכישה מרוכזת זו פוטרת את הקיבוץ מהחובה לשלם לרמ"י או לקבל את חתימתו בגין הקמת יחידות דיור בקיבוץ או בגין כל הסדר בין הקיבוץ לבין חבריו בנוגע ליחידות דיור אלו.

 שיעורי התשלום עבור הקרקע יהיו בהתאם להסדרים הנהוגים כיום בהתאם להחלטות מועצה העוסקות בשיוך דירות  בקיבוצים (1366 ו 751)  בהתאמות הנדרשות למתווה החדש.

בהחלטת המועצה קיימת האפשרות לאגודה לרכוש את הזכויות בשני שלבים.

מועצת מקרקעי ישראל תקבע את העקרונות למערכת היחסים הקניינית בין האגודה לחבריה.

 מתחם קבר יתרו - מקאם נבי שועייב – אתר מורשת לעדה הדרוזית:

המועצה אישרה כי רשות מקרקעי ישראל תקצה לעמותת מקאם נבי שועייב בחכירה ל-49 שנים את מתחם הקבר למטרת אתר מורשת לעדה הדרוזית  בשטח של כ-168 דונם בהתאם לתכנית בתוקף.

השימושים הציבוריים והנלווים יוחכרו לעמותה בדמי חכירה סמליים. האתר ישמש אך ורק למטרות מורשת ולא יותר שינוי יעוד.

שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אורי אריאל אמר כי "ההחלטה היא אות לכך שאנו מכירים בתרומה של העדה לישראל. מי שתורם למדינה צריך גם לקבל ממנה חזרה".

 כפר שלם:

לאור בקשתם של ועד "כפר שלם" ואחרים להתייחס לקריטריונים שהוצעו בפני חברי מועצת מקרקעי ישראל, מעבר להתייחסותם עד כה, החליטה מועצת מקרקעי ישראל להסמיך את יו"ר המועצה לקבוע 2-3 מחברי המועצה אשר ישמעו את הגורמים שפנו למועצה בעניין זה.

חברי המועצה שימונו לכך  יסיימו את עבודתם תוך 75 יום ויציגו ליו"ר המועצה את המלצתם.

המועצה תדון בקריטריונים לפיצוי תושבי כפר שלם תוך 90 יום מהיום.

שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אורי אריאל אמר: "אנו חותרים לסיום העוול וקידום פתרונות לתושבים ובנייה נוספת בתל אביב. לבקשת התושבים וח"כים החלטתי להקים וועדה ולעשות שימוע מסודר, כאשר הדיון יתקיים בעוד 90 יום".

הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים  ותעסוקה:

המועצה אישרה לאפשר להנהלת הרשות לאשר בקשות להשבת שטחים חקלאיים הדרושים לצורך ביצוע תשתיות ציבוריות ושאינם נכללים במסגרת התכנית וזאת לשם ביצוע התשתיות או לשם הוזלתם.  כמו כן הוחלט לאשר בקשות להשבת יתרות שטחים חקלאיים שאין התכנות כלכלית לעיבודן על אף שאינם נכללים בתחום התכנית.

gov