החלטות מועצת מקרקעי ישראל - 22/06/14

הלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל בישיבתה אתמול 22 ביוני, בראשותו של שר הבינוי והשיכון אורי אריאל (ההחלטות תכנסנה לתוקף רק לאחר חתימתן כדין על ידי שר הבינוי והשיכון ושר האוצר, במקרים הדורשים זאת):

מועצת מקרקעי ישראל אישרה: כ-117 אלף חוכרים נוספים בבניה צמודת קרקע יקבלו בעלות בחינם

הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל נמשכת. מועצת מקרקעי ישראל אישרה תיקון להחלטה על הרפורמה במקרקעי ישראל במטרה להרחיב את אוכלוסיית הזכאים לקבלת בעלות.

ההחלטה החדשה תאפשר לחוכרי נכסים צמודי קרקע שגודלם עד 540 מ"ר, באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית, לקבל את הבעלות ללא תמורה, מלבד במקרים שבהם התשלום עבור הנכס היה לפי בינוי בפועל, או בישובי עולים בהם ניתנה תמורה מופחתת עבור הנכס. אמדן אבדן ההכנסות השנתי הצפוי בעקבות ההחלטה - 47 מיליון ש"ח.
לנכסים בהם שולמה תמורה לרמ״י רק עבור בינוי בפועל, כגון ישובי עולים, תידרש מהחוכר השלמה ביחס לגודל המגרש, כתנאי לרכישת הזכויות. ההחלטה מאפשרת גם הקניית בעלות בתמורה לנכסי תיירות ומסחר הבנויים עד ק"מ אחד מחוף הים.

ההחלטה קובעת כי בהרחבות של ישובים חקלאיים או בישובים קהילתיים בהם האגודה התנגדה להקניית הבעלות תכלול ההטבה רק חידוש החוזה ופטור מתשלומים לרשות מקרקעי ישראל בלבד.
ההחלטה לא תחול על רוכשי דירות בקיבוצים – בשיוך דירות, אשר לא שילמו את התמורה בגין הנכס, או מי שקיבל קרקע בפטור ולא רשאי להעביר את הזכויות בה לאחר אלא לאחר מילוי תנאים מסוימים הנדרשים בהחלטה.

בנכסים שלא ניתנים זמנית לרישום בטאבו תינתן הודעה על הארכת זכות חכירה ללא תמורה לתקופות נוספות של 98 שנים המתחדשות מעת לעת או עד לרישום זכויות הבעלות.

במקביל לאישור ההחלטה אישרה המועצה להקטין את היקף הפטור שניתן לחוכרים במרכז הארץ, בבניה מהוונת צמודת קרקע, מתשלום דמי היתר על תוספות בנייה, שינויי יעוד ופיצול מגרש, והוא יינתן רק עד לשטח כולל של 160 מ"ר ליחידת מגורים אחת, זאת כדי לעודד את החוכרים הזכאים לקבל בעלות בתמורה, לפעול לרכישת הבעלות על הנכס שלהם.

ההחלטה קובעת כי רשות מקרקעי ישראל תגבה דמי היתר, במרכז הארץ ובאזור עדיפות לאומית ב', בשיעור של 31%, בגין יתרת הזכויות שמעבר ל 160 מ"ר (כולל שטחי שירות) ליחידת מגורים אחת.
באזורי עדיפות לאומית א' וקו עימות לא יגבו דמי היתר למעט במקרים בהם שולם על הנכס תשלום ראשוני בגין בנייה בפועל בלבד.

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, השר אורי אריאל התייחס להחלטה ואמר: "זוהי החלטה נוספת שנועדה לפשט ולייעל את ההתנהלות בשוק הדיור ולסייע במאמץ לפתור את משבר הדיור הפחתת החיכוך עם החוכרים תקדם את הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל".
מנהל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן אמר: "ככל שנקטין את מספר החוכרים שעלינו לטפל בהם נוכל להתמקד במשימה העליונה של הגברת השיווקים והגדלת היצע יחידות הדיור במשק".

המועצה אישרה את צמצום הפטור שניתן לחוכרים במרכז הארץ מדמי היתר לצורך עידוד הקניית הבעלות וקידום הרפורמה

מועצת מקרקעי ישראל אישרה: לצורך עידוד הקניית בעלות במקרקעי ישראל הוקטן הפטור שניתן לחוכרים במרכז הארץ, בבניה מהוונת צמודת קרקע, מתשלום דמי היתר על תוספות בנייה, שינויי יעוד ופיצול מגרש, והוא יינתן רק עד לשטח כולל של 160 מ"ר ליחידת מגורים אחת. ההחלטה קובעת כי רשות מקרקעי ישראל תגבה דמי היתר, במרכז הארץ ובאזור עדיפות לאומית ב', בשיעור של 31%,  בגין יתרת הזכויות שמעבר ל - 160 מ"ר (כולל שטחי שירות) ליחידת מגורים אחת.
באזורי עדיפות לאומית א' וקו עימות לא יגבו דמי היתר למעט במקרים בהם שולם על הנכס תשלום ראשוני בגין בנייה בפועל בלבד.
החלטה קודמת בנושא, שתוקפה אמור לפוג בספטמבר 2014, אפשרה , במרכז הארץ ובאזור עדיפות לאומית ב',  פטור עד 240 מ"ר. ההחלטה הנוכחית נועדה לעודד חוכרים לרכוש את הבעלות המלאה  בנכס שברשותם, שירשם על שמם בטאבו, כך שינתן להם חופש פעולה מול הרשויות, ללא תיווך רמ"י ובמטרה לחסוך להם זמן בירוקרטיה וכסף.
 

רשות מקרקעי ישראל למען ירושלים: מבנה בית הטנא המפורסם בירושלים ישמש כמרכז בילוי מרכזי בעיר בנוסף הוחלט להקצות קרקע לבריכה חדשה בעיר

(בית הטנא, קרדיט: משרד י-ם והתפוצות)

מועצת מקרקעי ישראל החליטה לעודד את חיי התרבות, האומנות והפנאי בירושלים.
על פי ההחלטה, תוקצה לעיריית ירושלים, בפטור ממכרז ובדמי חכירה סמליים, קרקע בשטח 1,275 מ"ר, שעליה נמצא מבנה הידוע כ-"בית הטנא". 
בעבר שימש הבניין, הנמצא ברחוב המערבים בירושלים, את העירייה כבית ספר וכמוסד חינוכי של אקי"ם, אך כיום הוא עומד ריק מבלי שנעשה בו כל שימוש. העירייה תשקיע במבנה הידוע שעומד כיום ריק ותהפוך אותו למוקד עירוני לתרבות, תיירות, מדיה ואומנויות.
בנוסף, המועצה החליטה, להקצות לעיריית ירושלים קרקע  למטרת הקמת בריכת שחייה עירונית בפטור ממכרז ובתשלום דמי חכירה סמליים. מיקום הבריכה ייקבע במשותף על ידי עיריית ירושלים והנהלת רשות מקרקעי ישראל.

מנהל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן אמר כי פיתוח חיי תרבות וחברה הם תנאי הכרחי לפיתוחה של ירושלים כבירת ישראל וכעיר הנטועה בקרב כל חלקי החברה הישראלית. משום כך, רשות מקרקעי ישראל הולכת לקראת עיריית ירושלים בכל הנוגע להקצאת שטחי ציבור עבור פרויקטים שיסייעו לשגשוגה של הבירה
הקצאות הקרקע תהיינה בכפוף לכך שבגין תוספת זכויות ו/או שימושים סחירים נלווים תחויב העירייה בתשלום דמי חכירה מהוונים מלאים, בהתאם לשיעור אשר יהא נהוג באותו אזור בהתאם לשימוש ו/או היעוד בקרקע ובהתאם לנוהלי הרשות, ושהעירייה תתחייב במסגרת התנאים המיוחדים שבחוזה החכירה להשיב את הקרקע לרשות מקרקעי שראל אם יפסיקו המקרקעין לשמש למטרות המנויות לעיל מכל סיבה שהיא.

המועצה אישרה הקצאה  של  40 דונם לבית החולים שערי צדק בירושלים למטרת הרחבתו

במטרה לחזק את מערכת הבריאות בעיר ירושלים אשר אין בתחומה בתי חולים ממשלתיים, ולאפשר שירות ראוי לכלל האוכלוסייה בעיר, אישרהמועצת מקרקעי ישראל  להקצות לשערי צדק  קרקע נוספת לצורך הרחבתו בשטח של כ 40 דונם.

לפני כשנתיים אושרה ברשות מקרקעי ישראל הרשאה לתכנון לבית החולים למטרת התרחבות עתידית והקמת חניון.  בית החולים שוקד על הגשת מסמכי התכנון למוסדות התכנון בימים אלו.

המועצה אישרה להכניס סעיף מיוחד לתנאי החוזה הקובע כי במידה שיקלע בית החולים למצוקה כספית או תקציבית שתחייב התערבות הממשלה, יכולה המדינה לשקול את ביטול החוזה או חלקים ממנו.

gov