רישום מכר במקרקעי ישראל - הבהרה

באתר הרשות – במדור טפסים, פורסמה הנחיה בדבר רישום זכויות בעלות במקרקעי ישראל, במקרים השונים, ואליה מצורפים השטרות והטפסים בהם יש לעשות שימוש. ההנחיה נערכה בתיאום בין האגף לרישום והסדר מקרקעין ורשות מקרקעי ישראל.
ההנחיה על נספחיה נקבעה בהתאם לתנאים להקניית בעלות בחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960 והחלטות מועצת ישראל וכן, על פי הוראת תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011. 
נוסח הטפסים והשטרות עודכן והותאם על מנת לקדם ולייעל את רישום הבעלויות במקרקעי ישראל, להקל על הציבור ולאפשר רישום זכויות באופן מהיר וקל ככל שניתן, תוך מילוי כל התנאים הנדרשים בדין.
כאמור, ההנחיה מפרטת באופן ברור את המקרים השונים של רישום בעלות במקרקעי ישראל והטפסים והמסמכים הנלווים הנדרשים בכל מקרה לגופו, תוך מתן דגש על חשיבות מילוי השטרות והטפסים והגשתם כנדרש, ויישומו יאפשר רישום מהיר ופשוט ככל הניתן.  
מובהר, כי לא יתקבלו שטרות ובקשות שאינם אלו אשר נקבעו ופורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל ואגף רישום והסדר מקרקעין ואין לשנות, להוסיף ולגרוע מנוסח הטפסים.
הציבור מתבקש לפעול כנדרש מנת לחסוך אי נעימות לכל הנוגעים בדבר, בדחיית מסמכים שלא יוגשו בהתאם לאמור לעיל. מוצע להתעדכן באופן תקופתי באתרי האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל ומשרד המשפטים.
gov