טפסים ושטרות - בעלות ורישום

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​השטרות ומסמכי הרישום מעודכנים בתיאום עם אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים (טאבו). 
יש להדפיס את השטרות משני צדי ה​דף, ואין לשנות את מבנה הטפסים.

בקשות

החל מיום 1.4.2015 יש לצרף טופס בקשה במקרים הבאים:

 • בקשה לרישום במק​רקעין, לרישום חלוקה (פרצלציה).

 • בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים.

*במקרה שבעל זכות החכירה רשום ​​בנסח הטאבו, עליו להגיש את טופס הבקשה בחתימתו, כשהיא מאומתת על ידי עורך דין, בנוסף לחתימת רשות מקרקעי ישראל. 

שטרות 

 • השטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). 

 • יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים : 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.

 • השטרות ייחתמו בפני עורך דין או רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו. 

הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/חכירה בהן רמ"י צד לשטר - עדכון לתאריך 14.11.2018​

הנחייה משותפת לרמ"י, לרשות המיסים, ולאגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים שעניינה פטור מהצגת אישורי מס שבח ומס רכישה, והקלות משמעותיות  בנוגע לאישורי מס רכוש ומיסים עירוניים, בעסקאות בהן רמ"י צד לשטר.​

הנחיות להעברת בעלות תמ"א 38 - עדכון לתאריך 12.09.2018​ 

גובשו הוראות נוהל משותפות לאגף רישום והסדר מקרקעין ורשות מקרקעי ישראל הנוגעות לעסקאות תמ"א 38, המסדירות את אופן העברת הבעלות לחוכר במקרקעי י​שראל ביחידה הרישומית החדשה או ביחידות החדשות שנוצרו בהתאם לתמ"א, ואת אופן רשום הזכויות של הרוכשים החדשים ביחידות החדשות.​​

הודעה על הרחבת השירות להגשת שטרי עסקה באמצעות הממשקים המקוונים באתר רישום והסדר מקרקעין גם לעסקאות בהן רמ"י ​צד לשטר  - עדכון לתאריך 20.08.2018

זוהי הודעה משותפת של רמ"י ומשרד המשפטים בדבר יישום מהלך של רישום מקוון  גם בעסקאות בהן רמ"י צד לשטר.
 יש להדגיש כי המהלך מקוון רק בחלקו, שכן הגשת המסמכים והטיפול ברמ"י ימשיכו להיות כפי שהיו עד היום, בעוד  שהגשת המסמכים ללשכות המקרקעין תעשה בממשק מקוון בין עו"ד מגיש הבקשה לטאבו.

 ​

​עדכון לתאריך 08.03.2018

ל​אור הוספת החתימה האלקטרונית בלשכת רישום המקרקעין, בוצעו שינויים בשטרות הבאים - שטר פעולות שכירות במקרקעי ישראלשטר מכר במקרקעי ישראל. מהות העדכון – מחיקת השדה "חתימת השטר על ידי הלשכה".​

עדכון לתאריך 22.02.2018

לשכת רישום המקרקעין החלה בחתימה אלקטרונית ועל פי הנחיית הממונה על המרשם, אין עוד צורך  בהגשת שטרות ב-6 עותקים (לגבי כל סוגי השטרות ולמעט שטרי משכנתא), בהתאם למספר הצדדים בעסקה די ב-3 עותקים מקוריים, כאשר עותק אחד מקורי חתום על ידי בעלי הזכויות ונציג הרשות, יישאר בידי הרשות.​ ​

עדכון לתאריך 26.4.2017

לשטר מכר במקרקעי ישראל  ו-שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל התווסף סעיף אימות חתימה לפי תקנה 10 במקרים בהם בעלי  הזכויות הם תאגיד. הנחיות נוספות לתאגידים בנושא השטרות:

הנחיות לרישום מכר במקרקעי ישראל - עדכון לתאריך 10.07.2016 ​​

במסגרת שיפור והנגשת השימוש בטפסים הנדרשים לרישום בעלות במקרקעי ישראל אוחדו לנוחותכם שטרי המכר הקיימים לשטר אחד: שטר מכר במקרקעי ישראל (מאוחד).

​שטר זה מחליף את ארבעת השטרות הבאים:

 1. בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל 

 2. שטר מכר - רפורמה במקרקעי ישראל

 3. שטר מכר במקרקעי ישראל (עם הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה ​לזרים) + בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")

 4. שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור על פי חוק מקרקעי ישראל התש"ך-1960)

הנחיות בנושא חתימה על שטרי שכירות - עדכון לתאריך 30.3.2016

הנחיות לחתימה על שטרי שכירות, רישום הערת היוון והתאמת נתוני חוזה החכירה המצורף לשטר השכירות, כפי שסוכמו עם הממונה על המרשם במשרד המשפטים לצורך פישוט הליכי הרישום.

הנחיות לרישום פ​עולות שכירות במק​רקעי ישראל - עדכון לתאריך 16.11.2016 

במסגרת המא​מצים לשיפור ולהאצת תהליך רישום הזכויות, אוחדו 13 שטרות לשטר אחד: שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל.
השטר החדש​ יחליף 13 שטרות ששימשו לרישום ח​כירה וביטולה, לתיקון תנאי חכירה והיוון ו/או הארכת תקופה ורישום העברת זכות שכירות במקרקעי ישראל. ה
שטר מחליף את 13 השטרות הבאים: 

שטר שכירות, שטר שכירות - משנה, שטר שכירות משולב (חכירה לדורות), שטר העברת זכות שכירות, שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי חכירה, שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי חכירה​, שטר תיקון תנאי חכירה, שטר תיקון שכירות, שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות), שטר תיק​ון תנאי חכירה (תוספת לחוזה), שטר ביטול זכות שכירות, שטר ביטול זכות שכירות ראשית, שטר ביטול זכות שכירות משנה,

נותר בתוקפו שטר תיקון (פיצול) שכירות.

 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=143DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=101DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=96DispForm.aspx

רשימת טפסים ושטרות - בעלות ורישום

תוצאות 36-1 מתוך 36 תוצאות
  בקשה לרישום במקרקעין

  ​​הבקשה תצורף לרישום חלוקה (פרצלציה) בלבד.

   
  להרחבה
  הודעה לחוכר על כוונה להעביר בעלות, ללא תמורה

  הודעה זו יש למלא כשמסמנים בשטר מכר במקרקעי ישראל את האפשרות הראשונה: "בקשה לרישום בעלות במקרקעי ישראל לפי רפורמה - ללא תמורה", המיועדת לרישום זכות בעלות ללא תמורה במקרקעי ישראל שבבעלות רשות הפיתוח ומדינת ישראל, בהתאם לתנאי הרפורמה במקרקעי ישראל. רישום בעלות כאמור אפשרי גם ללא חתימת הקונה על השטר, ובמקרה זה חתימת רמ"י בשם הבעלים מותנית בחתימת החוכר או בא כוחו על טופס זה.

   
  להרחבה
  בקשה לרישום בית משותף

  ​הבקשה ​תצורף למסמכי רישום צווי בתים משותפים.

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום בית משותף

  ​​​המסמך מהווה חלק ממסמכי רישום הבית המשותף. 

  ככלל, החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי.

   
  להרחבה
  התחייבות לרישום משכנתא/ות בלשכת רישום המקרקעין

  ​התחייבות עו"ד ה​נדרשת לצורך רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר. 

  זאת אם רמ"י נתנה התחייבות לרישום משכנתא, והמשכתא טרם סולקה. לטופס ההתחייבות יש לצרף שטר משכנתא מקורי או העתק נאמן למקור.

   
  להרחבה
  התחייבות לרישום עיקול/ים בלשכת רישום המקרקעין

  ​התחייבות עו"ד לשם רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר כשנרשם עיקול. 

  נדרש כאשר העיקול בתיק החוכרים טרם הוסר. לטופס ההתחייבות יש לצרף צו עיקול המופנה לרשם המקרקעין - מקורי או העתק נאמן למקור.

   
  להרחבה
  הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף

  הצהרה מקורית הנדרשת כחלק ממסמכי רישום בית משותף. 

  ההצהרה נדרשת על ידי החוכרים / החברה המשכנת / הקבלן

   
  להרחבה
  שטר תיקון (פיצול) שכירות 

  ​מיועד לביצוע פעולת פיצול שכירות לשתי יחידות דיור ומעלה.

  השטר אינו מתאים להעברת זכויות קיימות.

  יש לצרף לשטר תרשים מודד מוסמך המראה את החלוקה ליחידות. לפיצול ליותר משתי יחידות יש להמציא צו בית משותף.

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות. השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו.

   
  להרחבה
  שטר זיקת הנאה 

  ​​​​מיועד למקרים שבהם זיקת ההנאה מעוגנת בתוכנית.

  כשיש חלקה כפופה וחלקה נהנית, והחלקה הכפופה נותנת זיקת הנאה (זכות מעבר, זכות חניה וכדומה) לחלקה הנהנית. השטר ייחתם על ידי בעלי הזכויות בשתי החלקות.

  כמו כן חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאים כחלק משטר זיקת ההנאה, בהתאם לזיקת ההנאה המבוקשת. מצ"ב 3 תנאים לרישום זיקת הנאה:

  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות). 
  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב לטובת הציבור (כשמדובר בזכות לטובת הציבור; מוגש ע"י עיריות/רשויות).
  • זיקת הנאה לזכות שימוש.

  החוכר, החברה או הקבלן נדרשים גם להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי רישום זיקת ההנאה. מצ"ב 2 כתבי שיפוי לרישום זיקת הנאה - לקבלן/חברה ולחוכרים. 

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.​ השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו.

   
  להרחבה
  תנאי 1 לרישום זיקת הנאה - מעבר להולכי רגל וכלי רכב

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  מדובר בתנאי מעבר להולכי רגל ולכלי רכב בין חלקות או תתי חלקות.​

   
  להרחבה
  תנאי 2 לרישום זיקת הנאה - מעבר להולכי רגל ולכלי רכב לטובת הציבור

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  כאשר מדובר על טובת הציבור, התנאי מוגש על ידי העיריות או הרשויות המקומיות.

   
  להרחבה
  תנאי 3 לרישום זיקת הנאה - לזכות שימוש

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  זאת כאשר מטרת זיקת ההנאה היא לשימוש בצובר גז כמסומן בתשריט המצורף לצו ולצורכי זכות גישה למעבר חופשי לביצוע השירותים הנדרשים במצבור הגז וצנרת הגז ולרבות תחזוקה, תיקון ובדק.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חברה / קבלן

  מצורף לשטר זיקת הנאה.

  החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי רישום זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים

  ​מצורף לשטר זיקת הנאה.

  החוכרים נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי רישום זיקת הנאה.

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן

  מצורף לשטר ביטול זיקת הנאה.

  החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים 

  מצורף לשטר ביטול זיקת הנאה.

  החוכרים נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  שטר ביטול זיקת הנאה 

  ​מיועד לביטול רישום זיקת הנאה, בכפוף לשינוי בתב"ע.

  כמו כן החוכר, החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. ייש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.​השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו. 

   
  להרחבה
  אישור העברת זכויות בהתייחס להערה הרשומה בדבר הגבלה על העברת זכויות ("זרים")

  ​בהתאם לסעיף 2א לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.

  הקניית זכויות במקרקעי ישראל ל"זר" מותנית באישורים שנקבעו בחוק.

   
  להרחבה
  כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון

  ​מצורף לטופס בקשה להעברת זכות חכירה במגזר העירוני

  לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​

   
  להרחבה
  ייפוי כוח בלתי חוזר

  ייפוי כוחו של מנהל רמ"י או מי מטעמו.

  ייפוי הכוח משמש לביצוע כל מעשה, פעולה או עסקה המפורטים בטופס ייפוי הכוח.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לתיקון בית משותף

  ​החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי תיקון בית משותף.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה לחוכר הזכאי לכך עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל

  ​לרכישת זכות הבעלות במקרקעין בתמורה או ללא תמורה. לדף המידע​

   
  להרחבה
  רשימת מסמכי חובה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף

  באחריות בעלי הזכויות או באמצעות החברה המשכנת. לדף המידע.

   
  להרחבה
  כתב העברת זכות חכירה המיועד לשימוש גורם משכן / חברה משכנת

  לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​​

  העברת זכויות בנכס בבנייה רוויה מהוונת בניהול אחת מהחברות המשכנות הבאות: שיכון ובינוי (שיכון עובדים לשעבר), אזורים (שיכון ופיתוח לשעבר), משה"ב, עמידר, עמיגור, רסקו: תתבצע ישירות במשרדי החברה המשכנת.

  העברת זכויות בנכסי מגורים מהוונים בבנייה רוויה ונמוכה, בניהול חברה משכנת שהתחייבה והוסמכה במסגרת תנאי המכרז ו/או הסכם הפיתוח ו/או הסכם החכירה, לנהל את זכויות המשתכנים (עימם נחתמו חוזי חכירה פרטניים אל מול רמ"י), תתבצע ישירות במשרדי החברה המשכנת.

  בתום ביצוע העברת הזכויות בחברה המשכנת יועבר לרמ"י כתב העברה חתום על ידי נציג החברה המשכנת.

  בעת הגשת בקשה להעברת זכויות לזר יחיד / לאדם הזכאי לעלות לארץ עפ' חוק השבות / לתאגיד "זר", יש להגיש תצהיר בהתאם וכן את כל מסמכי העברת הזכויות ובכלל זה הפניה להעברת זכויות מטעם החברה המשכנת, ו-3 כתבי העברת זכות חכירה חתומים ע"י שני הצדדים.

   
  להרחבה
  שטר מכר במקרקעי ישראל (מאוחד)

  ​​​​​שטר מאוחד המחליף 4 סוגי שטרי מכר לרישום בעלות במקרקעי ישראל.  יש להגיש את השטר מודפס ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.

  להסבר מפורט ראו הנחיו​ת לרישום מכר במקרקעי ישראל. השטר מחליף את השטרות הבאים:

  1. בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל 

  2. שטר מכר - רפורמה במקרקעי ישראל

  3. שטר מכר במקרקעי ישראל (עם הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")

  4. שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור עפ"י חוק מקרקעי ישראל התש"ך-1960)

   
  להרחבה
  תצהיר בעל זכויות זר הקושר בין הדרכון הישן לחדש

  תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​

   
  להרחבה
  רשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים

  ​​​נספח ל- "טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני"

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

  נספח לנוהל מס' 35.12B: שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה

   
  להרחבה
  שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

  ​​במסגרת המאמצים לשיפור ולהאצת תהליך רישום הזכויות, אוחדו 13 שטרות למסמך אחד. השטר החדש יחליף 13 שטרות ששימשו לרישום חכירה וביטולה, לתיקון תנאי חכירה היוון ו/או הארכת תקופה ורישום העברת זכות שכירות במקרקעי ישראל. 

  עד 30/06/2017 ניתן לעשות שימוש גם בשטרות הישנים.

  יש להגיש את השטר מודפס ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.

  להסבר מפורט: הנחיות לרישום פעולות שכירות במקרקעי ישראל​​

   
  להרחבה
  תנאים מיוחדים לשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

  ​​התנאים יצורפו ל"שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל​", כאשר הפונה מסמן במשבצת "רישום זכות חכירה ראשית".

   
  להרחבה
  כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי והשיכון בפרויקט "מחיר למשתכן"

  כתב זה הוא חלק ממסמכי הרישום הנדרשים לצורך רישום זכויו​​ת ברמ"י במסגרת "מחיר למשתכן". בכתב התחייבות יצויין מועד סיום תוקף הערת האזהרה בדבר הגבלה על העברת זכויות. להנחיות נוספות

   
  להרחבה
  טופס בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 בפרויקט "מחיר למשתכן"

  ​​​​​​​​​טופס הבקשה ייחתם ע"י המתחייב בלבד, ללא צורך בחתימת מוטב הערת האזהרה. תוקף ההערה יהיה 5 שנים מיום קבלת טופס 4 ,בהתאם לכתב ההתחייבות שנחתם ע"י הזוכה במכרז לטובת משרד הבינוי והשיכון, ויתייחס לכל היחידות באותה חלקה בבית המשותף. להנחיות נוספות​.

   
  להרחבה
  תצהיר זר בדבר מטרת רכישה- לאדם פרטי

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​

   
  להרחבה
  תצהיר של בעל/י השליטה בתאגיד המפרט את זיקתו/ם לישראל

  התצהיר יוגש על ידי תאגיד זר- כשיש בעלי שליטה. תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​​

   
  להרחבה
  תצהיר עו"ד תאגיד הנסחר בבורסה ואין בעל שליטה בתאגיד

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​​

   
  להרחבה
  יו"ש - כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין / מהוון

  ​​מצורף לטופס בקשה להעברת זכות חכירה במגזר העירוני. ​

  ​לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​

   
  להרחבה