מכרזי מקרקעין

מכרזי מקרקעין
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שיווק קרקע בייעוד למגורים ולתעסוקה - במכרזים פומביים ובפטור ממכרז - הוא מעיקרי תפקידיה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). בתוכנית העבודה השנתית של רמ"י מתוכננת הקצאת קרקעות לציבור בדרך של מכרז. מרחבי רמ"י מחליטים על הקצאת חטיבת קרקע מסוימת לציבור בדרך של מכרז וכן על אופי המכרז ותנאיו.

הודעות על המכרזים מתפרסמות לפחות בעיתון יומי אחד בעברית או בערבית ובאתר האינטרנט. בדרך כלל ניתן לגשת למכרז בתוך ‎30 יום מתאריך הפצת חוברת המכרז לציבור.

ניתן להוריד את מסמכי המכרז באתר רשות ​מקרקעי ישראל, ללא תשלו​ם. במכרזים שבהם נדרש לצרף את החוברת המקורית, ניתן להגיש הצעות רק באמצעות חוברת המכרז שתימסר במרחבי רמ"י. מקרים אלו יצוינו בחוברות המכרזים.

 

הודעות ועדכונים

קבצים להורדה

gov