הקצאת קרקע בפטור ממכרז בהיעדר זוכים

 

הקצאת קרקע בפטור ממכרז בהיעדר זוכים

בהתאם לתקנה 25(22) לתקנות חוק חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, יש אפשרות לפנות לרשות מקרקעי ישראל בבקשה לקבל בפטור ממכרז את המקרקעין שפרטיהם להלן:

 

 

gov