מדיניות

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מדיניות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל שהוקמה על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960. המועצה קובעת את המדיניות הקרקעית שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל. בראש המועצה עומד כיום שר הבינוי והשיכון, וחבריה הם מנכ"לים של משרדי ממשלה ונציגי הקרן הקיימת לישראל (קק"ל). המועצה מתכנסת כמה פעמים בשנה לדון בנושאים הקשורים למדיניות המקרקעין של המדינה ולפעילות רמ"י, מפקחת על פעילות הרשות ומאשרת את תקציבה. פעם בחצי שנה מגיש מנהל רמ"י למועצה דין וחשבון על פעילות הארגון. סדר היום והצעות ההחלטה הנידונים במועצת מקרקעי ישראל מפורסמים, לאחר הפצתם לחברי המועצה, באתר הרשות לתגובות הציבור.

הנהלת רשות מקרקעי ישראל

בראש הרשות עומד מנהל רמ"י, הממונה על ידי ראש הממשלה והשרים לתקופת כהונה בת חמש שנים. כיום הוא כפוף ישירות לשר הבינוי והשיכון. עובדי הרשות הם עובדי מדינה. לצד מנהל הרשות פועלת הנהלת רמ"י, המייעצת למנהל בתחומי הפעילות השונים, בקביעת קווים מנחים לביצוע מדיניות, בתכנון הפעילות, בניסוח נהלים והוראות שעה, בהנחיית מנהלי היחידות של רמ"י ובהדרכתם לצורך ביצוע ההחלטות, הנהלים וההוראות.

הבסיס החוקי לפעילות הרשות

עיקרי מדיניות ניהול המקרקעין נקבעים מכוח שלושה חוקים, תקנה ואמנה:

חוק יסוד: מקרקעי ישראל קובע שהבעלות על מקרקעי ישראל ל​א תועבר במכר או בדרך אחרת, למעט חריגים שנקבעו בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960‎. מקרקעי ישראל הם המקרקעין של מדינת ישראל, של רשות הפיתוח או של הקרן הקיימת לישראל.

חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960הוא החוק שעל פיו הוקם מינהל מקרקעי ישראל בשנת 1960 כגוף האחראי לניהול מקרקעי ישראל. בשנת 2013 הפך מינהל מקרקעי ישראל לרשות מקרקעי ישראל.

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)

האמנה בין מממשלת ישראל לק​רן הקיימת לישראל, התשכ"ב-1961, הקובעת שניהול אדמות המדינה, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל ירוכז בידי המדינה. הממשלה תקים מינהל לניהול האדמות הללו - הוא מינהל מקרקעי ישראל. באמנה נקבע גם העיקרון שלפיו יימסרו קרקעות המדינה רק בחכירה, ולא תועבר הבעלות עליהן. 

 

 

 

gov