החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 144-133 מתוך 352 תוצאות
  3727
  הקצאות קרקע לעיריית ירושלים - עידוד חינוך ותרבות יצירתית בירושלים   |   17/05/2015
  3726
  אישור תכנית שכונת מגורים ממערב לג'סר אזרקא מס' 353-0190348   |   12/05/2015
  3733
  מתווה לאישור טבלת הקצאה בהסכמת בעלים, לאחר איחוד וחלוקה - רמת בית שמש   |   05/05/2015
  3735
  החלטות הרשות בנושא: חתימה על היתרי בנייה במקום בו אין עסקה מוסדרת אישורים פרטניים: חתימה על בקשה להיתר מתחם התארגנות חברת מוריה במסגרת עבודות הפיתוח של פרויקט שער העיר בירושלים. בריכת מים בחריש.   |   05/05/2015
  3722
  מושב עוצם - הארכת מועד לקיום וועדת קבלה לפי פקודת האגודות השיתופיות   |   28/04/2015
  3717
  אישור תוכניות נס/130 /ב ונס/155, הכוללות הפרשות לצרכי ציבור מעל 40% ואישור מתווה ההסכמה שגובש לגביהן   |   31/03/2015
  3697
  החלת החלטה 1285 על תוכנית נס/134   |   24/02/2015
  3680
  עידכון דח"ש % 1 משקי עזר   |   20/01/2015
  3672
  תיקון סעיף 4 ד' בפרק ג תהליך עבודה, לנוהל ביצוע הקניית בעלות/שדרוג חכירה ללא תמורה, והתמורה בנכסים ששטחם אינו עולה על דונם   |   23/12/2014
  3665
  השבת שטחי משבצת מושב בלפוריה   |   09/12/2014
  3655
  דיפון סוללות הגנה בנחל חציבה בתחום תכנית "מיצד חצבה"   |   25/11/2014
  3656
  הסכם פינוי מחנה ה"ורד" באר שבע   |   25/11/2014
 
gov