הצעות לישיבת המועצה ותגובות הציבור

במדור מתפרסמות הצעות להחלטות לישיבת המועצה הקרובה. ההצעות מתפרסמות עם הפצתן לחברי המועצה.
ניתן להעביר בדואר אלקטרוני, בקישור שבתחתית העמוד, תגובות להצעות להחלטות המובאות להלן עד למועד האחרון לקבלת תגובות. יצוין כי אין ההצעות המתפרסמות מחייבות את רשות מקרקעי ישראל, ואין בהן כדי ליצור זכויות או חובות.

 

מועד הישי​בה הקרובה: 9.9.2021

 
סדר יום לישיבת ה​מועצה:​​​​

סדר יום לישיבת המועצה 9.9.2021

2. הצעה לתיקון פרק משנה 4.5 - סימן ב': בני מקום.
3. הצעה לתיקון פרק משנה 8.18 - סימן ב': קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה.
                                                 סימן ג': מתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה).
8. הצעה לתיקון פרק משנה 7.6 - הסכמי גג למתן הרשאות להצבת מתקני שידור קטנים.
9. הצעה לתיקון פרק משנה 4.13 - הקצאת קרקע לרשויות מקומיות.
10. הצעה לתיקון פרק משנה 4.1 - הקצאת קרקע עירונית - כללי.
ניתן לשלוח תגובות להצעות​ להחלטות מועצה עד ליום 8.9.2021
gov