מועצת מקרקעי ישראל

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מועצת מקרקעי ישראל הוקמה על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960​. המועצה היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל. היא מפקחת על פעולתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומאשרת את תקציבה.

 

התכנסות המועצה ופעילותה  

​המועצה מתכנסת כמה פעמים בשנה כדי לדון בנושאים הקשורים למדיניות הקרקעות של המדינה ולפעילות הרשות. לאחר הפצת הנושאים לחברי המועצה, סדר היום והצעות ההחלטה שאמורות להידון במועצה מפורסמים באתר הרשות לתגובות הציבור.​​ פעם בחצי שנה מגיש מנהל רמ"י למועצת מקרקעי ישראל דין וחשבון על פעולות הרשות. הממשלה מגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת לפחות אחת לשנה דין וחשבון על פעולות רמ"י.

 

ועדות המועצה  

​מועצת מקרקעי ישראל הקימה מבין חבריה את הוועדות האלה: הוועדה לפטור ממכרז, ועדת משנה (לענייני קרקע עירונית​ וקרקע חקלאית), ועדת ביקורת וועדת תקציב. הוועדות עוסקות באישור עסקות בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, בנושאים אשר המועצה מסמיכה אותן לדון ובמעקב אחר נושאים בעבודת הרשות.

 

חברי המועצה  

​בהתאם לחוק, במועצה יכהנו השר, שיהיה יושב הראש, וכן 13 חברים נוספים שתמנה הממשלה, מהם שבעה נציגי הממשלה ושישה נציגי הקרן הקיימת לישראל, על פי הפירוט הבא​:

  • יושב ראש המועצה - שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן

  • נציג ראש הממשלה

  • סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ​

  • נציג שר הפנים - מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים​

  • נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר - רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון

  • נציג שר הבינוי והשיכון - יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

  • נציג שר המשפטים 

  • נציגת השר להגנת הסביבה - גלית כהן, סמנכ"לית בכירה (מדיניות תכנון ופיתוח בר קיימא) ​

  • נציג הקרן הקיימת לישראל - נדב עשהאל​​, יועמ"ש הקק"ל

gov