אזור נופש מטרופוליני נורדיה

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח

​תכנון השטח הנרחב שבמזרח נתניה על ידי פיתוח מוקדי נופש מחד גיסא והגדרת שטחים לפיתוח אקסטנסיבי מאידך גיסא.

 
gov