קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

סיוע במימון פרויקטים סביבתיים​

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.

לאור השינוי שחל השנה באופן הגשת הפרויקטים וכמענה למספר פניות שהתקבלו בנושא, הוחלט באופן חריג להאריך את מועד הגשת הפרויקטים עד לתאריך כ"ו אלול התש"פ, 15.9.20, בשעה 23.59.
אנו ממליצים להקדים ולמלא את ההגשות הנדרשות בטפסים המקוונים של ממשל זמין.

השנה, לצד הקטגוריות השונות, תקצה הקרן תקציב ייעודי נוסף לפרויקט, אשר יש בו תרומה ייחודית לצמצום הידרדרות מצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקומן של המערכות האקולוגיות.

הבקשות תוגשנה דרך אתר הרשות באמצעות טפסים מקוונים של ממשל זמין, מילוי הטופס דורש הזדהות חכמה במערכות ממשל זמין.

פירוט הגופים הרשאים להגיש בקשות לכל אחד מהקולות הקוראים ניתן למצוא בטופס ההנחיות הכלליות המצורף.

שימו לב:

  • גופים רשאים להגיש בקול קורא 4 לנושא מגוון ביולוגי – במסגרת קול קורא זה יקודם פרויקט בעל השפעה משמעותית ורחבה כמפורט במסמכי הקול הקורא. מודגש בזאת כי רשויות מקומיות אינן נמצאות ברשימת הגופים הרשאים להגיש בקשה במסגרת זו. ניתן להגיש מיזם אזורי באמצעות גופים, כגון: רשויות הניקוז/איגודי ערים לאיכות הסביבה וכיוצא בזה. 

  • אחריות האדם המגיש באתר ממשל זמין – הרישום השמי באתר ממשל זמין מביא לידי ביטוי את האחריות על מילוי הטפסים על פי הנחיות הגוף שאותו הוא מיצג בלבד. אחריות על ההגשה והתחייבויותיה הן על בסיס מורשי החתימה החתומים על טופסי ההגשה.

הוראות למילוי הטופס:

  1. בכל תא ניתן לרשום לא יותר מאשר 5,000 תווים (כולל רווחים).

  2. אין לעשות שימוש בסימנים מיוחדים ובסימנים, כמו: גרש, מרכאות, סוגריים וכו', דוגמת: !@#~$%^_-()":?<>{.

  3. מגבלת גודל תיק בקשה: 50 MB. ניתן להשתמש באפשרויות של כיווץ קבצים ולהעלות קובץ מכווץ (zip או לחליפין להשתמש באתרים או תוכנות זמינות היודעות לבצע כיווץ קובץ PDF).

  4. טופס בקשה, טופס התחייבות מינהלית, טופס אימות נתונים וטופס התחייבות לתחזוקה – טפסים אלה יש להדפיס, למלא בכתב יד, לסרוק ולצרף לתיק הבקשה בסופו במקומות המתאימים.

  5. מאחר שהוגדרה חובה לצרף מסמכים בכל התאים בתיק הבקשה, במקרה שאין ברשות המגיש המסמך הנדרש, ניתן לצרף קובץ בו יצוין כי המידע לא קיים ברשות המגיש/לעמדת המגיש, המידע הנדרש לא רלוונטי לפרויקט המוגש. הקרן תבחן האם למחסור בנתונים יש השפעה מהותית על תיק הבקשה ובחינתו בהתאם לאמות המידה המקצועיות.

  6. בחלק 1 סעיף ב' שדה "מספר תוכנית" – אם יש יותר מתוכנית רלוונטית אחת, יש להזין את הספרות 0000. במקרה זה בסעיף ג' – תשריט תוכנית/קומפילצית תוכנית - יש לצרף קובץ אחוד הכולל את תשריטי התוכניות בסדר רץ או קומפילצית תוכניות, שעליה מופיע בבירור מספרי התוכניות הרלוונטיות.

  7. בחלק 1 סעיף ב' שדה "מספר תוכנית"  – ניתן להשתמש באותיות ובמספרים בלבד, ככל שנדרש שימוש בתווים – ניתן לוותר עליהם ולוודא שבתשריט מופיע בצורה ברורה מספר התוכנית המלא.


פניות ובירורים בנושאים המוזכרים בקול קורא זה ניתן להגיש לכתובת דוא"ל: Kol.koreh.2020@gmail.com

פניות ובירורים בנושא קולות קוראים קודמים יש לפנות במייל reut@tochen.co.il

 
gov