סקרים ותכנון - אזורי נופש מטרפוליניים

אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י - אזורי נופש מטרפוליניים, סקרים, תכנון | סכום תקצוב: 2,450,000 ש"ח

​קידום שישה סקרים מפורטים באזורי הנופש המטרופוליני במחוז מרכז, במטרה לבחון אפשרויות קידום תכנון מתארי על פי הנחיות התמ"מ. כמו כן הסקרים נועדו לזהות הן שטחים לשימור והן שטחים אפשריים לפיתוח לתועלת הציבור.

 
gov