העברת זכויות במגזר החקלאי (נחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת)

הסבר  

 • בעל זכויות במקרקעין המבקש להעביר זכויותיו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, חייב לקבל לכך את הסכמת רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).  

 • הסכמת רמ"י להעברת הזכויות תינתן רק לאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים, עמידה בתנאים הקבועים בנוהל 37.02B "העברת זכויות במגזר החקלאי" ותשלום לרמ"י במקרים הנדרשים כמפורט להלן.

תנאים כלליים להעברת הזכויות  

 • עמידה בתנאי חוזה החכירה או הסכם המשבצת החקלאית. 

 • אם קיימים במקרקעין שימושים שאינם מוסדרים, תאושר העברת הזכויות רק לאחר הסדרת כל השימושים, על פי החלטות המועצה הרלוונטיות ונוהלי רמ"י.

 • תשלום חובות לרמ"י, ביטול עיקולים, משכונות ומשכנתאות, חוזה חכירה בתוקף (למעט נחלות ללא חוזה חכירה).

העברת זכויות בנחלות  

​תנאים 

 • היעדר חובות של האגודה לרמ"י (בתיק המשבצת). אם קיימים חובות, ישלם בעל הנחלה לרמ"י את חלקו היחסי בחוב האגודה.

 • ניתן להעביר זכויות לאדם בודד או לבני זוג בלבד.

 • אם בעל הזכויות חתם על חוזי חכירה נפרדים לפל"ח ו/או שימושים נלווים, העברת הזכויות תתבצע במקביל גם בחוזים אלה. 

 • העברת זכויות בעקבות פטירת בעל הזכויות בנחלה תיערך בהתאם לכללים המפורטים בנוהל 37.02B​ "העברת זכויות במגזר החקלאי".

תשלומים

 • דמי רכישה בשיעור 33% משווי חלקת המגורים​ למלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות (או השלמה לדמי רכישה). 

 • דמי הסכמה עבור יתרת השטח החקלאי של הנחלה. 

 • החישוב המדויק של דמי הרכישה ודמי ההסכמה, לרבות הנחות אזור והפחתות אחרות, מפורט בנוהל 38.04B – "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבים, סעיף 1.5.2.12 - "העברת זכויות בנחלה" ובטבלת "ריכוז פעולות וחישובים" המהווה נספח לנוהל.

העברת זכויות במשקי עזר  

​תשלומים

 • בנכסים מהוונים - לא חל תשלום דמי הסכמה. 

 • בנכסים שאינם מהוונים – חל חיוב בתשלום דמי הסכמה כתנאי להעברת הזכויות.

 • ניתן לרכוש זכויות מהוונות במשק העזר, כמפורט בנוהל 37.09B "פעולות במשקי עזר", קודם להשלמת העברת הזכויות. רכישת זכויות מהוונות תתאפשר בתנאי שהוגשה בקשה משותפת של מעביר ומקבל הזכויות, בתוך 120 ימים ממועד הסכם העברת הזכויות. במקרה זה לא יחול תשלום דמי הסכמה.

 • לאחר השלמת העברת הזכויות ותשלום דמי ההסכמה, בתוך 90 יום ממועד העברת הזכויות, רשאי הרוכש לבקש לרכוש זכויות מהוונות, כמפורט בנוהל 37.09B "פעולות במשקי עזר", תוך השלמת ההפרש, אם קיים, בין סכום דמי ההסכמה לסכום התשלום עבור רכישת זכויות מהוונות. 

 • בנכסים שאינם מהוונים – לאחר העברת הזכויות יעודכן תשלום דמי החכירה השנתיים ל-1% מערך הקרקע, כפי שהוערך במועד העברת הזכויות. 

העברת זכויות בשטחי עיבוד  

תנאים

 • השטח מעובד.

 • אם מקבל הזכויות הוא תאגיד (חברה, שותפות, עמותה, אגודה שיתופית וכד'), אחת ממטרות התאגיד חייבת להיות עיבוד חקלאי. 

 • רמ"י תאפשר לפצל את החוזה לחוזים נפרדים, כאשר השטחים המפוצלים הינם חלקות רישום שלמות בלבד או מגרשים סטטוריים, ובהתקיים התנאים הבאים:

- רמ"י לא תאפשר לפצל את שטח החוזה לשטחים קטנים מ -20 דונם.
- רמ"י תאפשר לפצל את שטח החוזה לשטחים בגודל 60-20 דונם, בכפוף לקבלת אישור
   משרד החקלאות ביחס להיתכנות החקלאית והכלכלית של השטחים המפוצלים.
- רמ"י תאפשר לפצל את שטח החוזה לשטחים גדולים מ-60 דונם, ללא צורך בקבלת אישור
   משרד החקלאות.

 • רמ"י לא תגביל העברת זכויות בחוזה לשטחי עיבוד למספר בעלים במושע, ובלבד שכל בעלי הזכויות הינם חוכרים במשותף, בחוזה חכירה אחד וללא פיצול למספר חוזים. רמ"י לא תאשר ולא תאפשר רישומו של תשריט חלוקה או הסכם שיתוף בין החוכרים.

תשלומים

 • גובה דמי ההסכמה - 2,000 ₪ לדונם.

העברת זכויות בתעסוקה במשבצת  

תנאים

 • האגודה תהיה רשאית להעביר חלק מזכויותיה לאחר ובלבד שזכויותיה בתאגיד לאחר ההעברה לא יפחתו מ-26% בכל אחד מאלה: הון המניות בתאגיד, זכות למנות מנהלים בתאגיד וזכות לרווחים מהתאגיד.

תשלומים

 • בנכסים מהוונים - לא חל תשלום דמי הסכמה. 

 • בנכסים שאינם מהוונים – ייערכו שני חישובים: אחד לדמי הסכמה והשני לדמי היוון. החישובים ייערכו בהתאם למפורט בנוהל 90.03B "העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור". למעביר הזכויות תינתן אפשרות לבחור את המסלול המועדף. 

מקבל הזכויות רשאי לבקש להוון את הנכס, בתוך 90 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום דמי ההסכמה ובתנאי שדמי ההסכמה שולמו במועד, תוך השלמת ההפרש, ככל שישנו, בין סכום דמי ההסכמה לסכום דמי ההיוון. 

תשלום דמי היוון/ השלמה להיוון במסגרת העברת זכויות יותרו רק אם הבקשה להעברת הזכויות הוגשה בתוך 120 ימים ממועד הסכם העברת הזכויות.


 

פטור/הנחה/דחיית תשלום  

 • בהעברת זכויות בשטחי עיבוד או במשק עזר ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום דמי הסכמה במידה ומעביר הזכויות עומד בקריטריונים המפורטים בטבלת הפטורים וההנחות מדמי הסכמה

 • העברה לא תיחשב כ-"העברת זכויות" לעניין חיוב בתשלום דמי הסכמה (חיוב נדחה) במשקי עזר/ שטחי עיבוד/ תעסוקה במשבצת/ בחריגים בנחלות (כמפורט בפרק ד' סעיף 2.3 בנוהל "העברת זכויות במגזר החקלאי") במקרים הבאים:

העברת זכויות ל"קרוב": בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג או
  גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, צאצא וצאצא בן הזוג,
  נכד, הורה, הורי הורה, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.
העברת זכויות ממוריש ליורשו החוקי ובחריגים בנחלות גם: בין
  היורשים החוקיים של אותו מוריש בינם לבין עצמם. 

 • העברה לא תיחשב כ-"העברת זכויות" לעניין חיוב בתשלום דמי רכישה בנחלות ודמי הסכמה בשטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים בהתאם להחלטת מועצה 1553​, במקרים הבאים:

- ​העברה לקרוב: בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, אח/ אחות ("אח/
  אחות" ייחשבו לקרובים במקרה של ירושה בלבד), צאצא וצאצא בן    הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
- העברה לגרוש/גרושה על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.​

 הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות כמפורט לעיל.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי / מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

  הבהרות

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה. 


 

מידע נוסף  

 • קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 
  פרק 5.4 – העברת זכויות
  פרק 8.3 – החכרה לדורות למושבים
  - סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה
  פרק 8.14- משקי עזר
  פרק 8.17 - תעריפים לת​שלום במגזר החקלאי

 • נוהל מס' 37.02B "העברת זכויות בנחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת".

 • נוהל מס' 38.04B  - קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבים.

קבצים להורדה