בקשה לביצוע שינוי ייעוד/ניצול או פיצול מגרש בעסקות מגורים בבנייה נמוכה או מוסדות ציבור בקרקע עירונית, ובעסקות תעסוקה

 

הסבר  

א. ייעוד קרקע והשימושים המותרים בה עשויים להשתנות במוסדות התכנון אם ביוזמת רשות מקרקעי ישראל, הרשות המקומית או בעל הזכויות. כאשר חוכר מבקש לרכוש זכויות שנוצרו מהתכנון החדש עליו לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל ולעגן את הזכויות שנרכשו בחוזה חדש.

ב. רמ"י תגבה דמי היתר עבור מתן הסכמתה לבעל זכויות להפיק מהמקרקעין הנאה נוספת על זו שרכש, בגבולות שטח ההקצאה המקורי.

ג. לא  ניתן לבצע פיצול מגרש, שינוי ייעוד/ניצול בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז, לנכה צה"ל שהומלץ על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, למטרת תחנת דלק.

ד. זיכוי בגין שווי הקרקע במצב הקודם (הזכויות על פי החוזה כולל זכויות נוספות שנרכשו בעבר) יינתן רק בעסקת שינוי ייעוד ו/או ניצול.

ה. פיצול מגרש מגורים - כאשר אושרה תוכנית חדשה במוסדות התכנון במסגרתה אושרה חלוקת השטח המוחכר על פי חוזה חכירה לשני מגרשים או יותר, באופן המאפשר לבנות על המגרשים שנוצרו מספר יחידות דיור גדול יותר או מספר מבנים אחרים גדול יותר, מכפי שהותר על פי חוזה החכירה.

ו. פיצול מגרש בתעסוקה - חלוקת השטח המוחכר לשני מגרשים או יותר על בסיס תשריט חלוקה מאושר על ידי הוועדה המקומית או על פי תוכנית בין אם התווספו זכויות בנייה ובין אם לא.

ז. שינוי ייעוד – ייעודה של הקרקע, כפי שמוגדר בחוזה החכירה, שונה במוסדות התכנון ואושרה תוכנית חדשה המתירה ייעודים נוספים במקרקעין או שינוי שימוש ממטרת החכירה בחוזה בהתאם לתוכנית התקפה במועד ההקצאה.

ח. שינוי ניצול - כאשר אושרה תוכנית חדשה במוסדות התכנון במסגרתה הוגדלו זכויות הבנייה במקרקעין כדלקמן:

1. בבנייה נמוכה למגורים - דיור לשטח המוחכר מעבר לתוספת של יחידה אחת (להבדיל מתוספת בנייה שמשמעותה תוספת זכויות עד 2 יחידות דיור למגרש בסך הכל).  

2. בתעסוקה (תעשייה, משרדים, מסחר, תעשיית עתירת ידע ומלונאות) –

הרחבת מבנה קיים, ובעקבות מימושה יגדלו אחוזי הבנייה (עיקרי+שירות) שנוספו למגרש למעלה מפי שניים מאלה שהוקנו בחוזה החכירה.   

ט. תשלום היטל ההשבחה יחול במלואו על החוכר.

י. תשלום דמי היתר מהוונים במסגרת ביצוע עסקת שינוי ייעוד ו/או שינוי ניצול או פיצול מגרש במגורים, מקנה לחוכר זכויות חכירה מהוונות לתקופה של 49 שנה, שתחילתן מיום אישור העסקה. ללא תלות באיזו תקופה מצויה החכירה (ראשונה/שנייה וכו').

יא. בקרקע בייעוד מגורים או תעסוקה - 

בעת הגשת בקשה לביצוע שינוי ייעוד ו/או שינוי ניצול או פיצול מגרש, רמ"י תציע רכישת זכות הבעלות על פי תנאי פרק 5.1 בקובץ החלטות המועצה.

אם החוכר עומד בקריטריונים המפורטים בקובץ החלטות המועצה אך לא מממש את הצעת רמ"י לרכישת הבעלות, לא ניתן יהיה לקזז את דמי ההיתר ששולמו אם יבקש לרכוש את זכות הבעלות בעתיד.


להנחיות מפורטות ופירוט חישובים ראו נוהל 35.14B לשינוי ייעוד/ניצול או פיצול מגרש מגורים בבנייה נמוכה, תעסוקה ומוסדות ציבור בקרקע עירונית.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה בעל זכויות בנכס.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי/השירות שבתחומו נמצאים הנכס/הקרקע, שבגינו/ה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שימו לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום או באתר רמ"י בפניות בדיגיטל (יישום מקוון לשליחת פניות בנושאים הקשורים לפעילות רמ"י).

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי/השירות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל, הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, שתהיינה בתוקף במועד ביצוע העסקה.

מידע נוסף  

 • ​קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

 • פרק 5.1 – הקניית בעלות.

 • פרק 5.4 – העברת זכויות

 • פרק 5.5 - תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש


החלטות הנהלה

 • החלטה מס' 646 מיום 12.08.2002 – שימוש חורג מתכנית ושימוש שונה ממטרת חוזה החכירה

 • החלטה מס' 3437 מיום 22.10.2013 – הקניית בעלות - תיקון החלטת מועצה 1185 (ראו נספחים א' וב' להחלטה -  הודעה לחוכר העומד בפני חיוב בדמי היתר ; כתב הצהרה)

 • החלטה מס' 4510 מיום 05.05.1999 (מערכת החלטות ישנות) – "אינשאת" – קרקע ומחוברים עליה הנרשמים כנכסים נפרדים

 • החלטת הנהלה 4863 מיום 08.07.2020 – חישוב הזיכוי בעסקאות שינוי יעוד ו/או ניצול במסגרת חוזה חכירה למטרות ציבוריות


gov