בקשה לתוספת בנייה במגורים

הסבר  

 • הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היא הגוף המוסמך לתת היתרי בנייה. 

חוק התכנון והבנייה מתנה את מתן ההיתר במילוי מספר דרישות ותנאים. אחד מתנאי החוק למתן ההיתר הוא חתימת בעל הקרקע.

 • תוספת בנייה המבוקשת על ידי בעל זכויות על פי הסכם פיתוח/הסכם חכירה/הסכם מכר שטרם נרשם בלשכת רישום המקרקעין מחייבת אישור מקדים של רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) ואישורה מותנה בכך שהתוכנית החלה על המקרקעין שהוקצו מאפשרת את ביצועה ובעל הזכויות עמד בתנאי ההסכם שנחתם מול רמ"י.

 • רמ"י תגבה דמי היתר עבור מתן הסכמתה לבעל זכויות, להפיק מהקרקע הנאה נוספת על זו שרכש בגבולות שטח ההקצאה המקורי. 

 • רמ"י תתנה את הטיפול בבקשה לתוספת בנייה במגורים בקיומו של הסכם חכירה מהוון.

 • בקשות להיתר או נכסים הפטורים מתשלום דמי היתר:

- נכס שבעבורו נחתם הסכם מכר.
- נכס שבו נרכשה זכות הבעלות או קיימת זכות להקניית זכות הבעלות ללא תמורה, בהתאם להוראות בעניין הקניית הבעלות.
- בעל עיטור גבורה – לתוספת בנייה במגורים בלבד.
- בעלי הסכם חכירה מהוון הכולל זכויות עתידיות.
- בקשות במסגרת הליך רישוי מקוצר המפורטות בקובץ החלטות המועצה בסעיף  5.5.49 בתוספת הראשונה, בקשות להיתר בשטח העולה על המפורט בסעיף זה יחויבו בתשלום דמי היתר. 
 • דמי ההיתר ייקבעו על פי הכללים הנהוגים ברשות. הרשות רשאית לקבוע טבלאות ומחירונים לערכי קרקע. הנהלת רמ"י מוסמכת לקבוע כללים לשימוש בטבלאות ובמחירונים לערכי קרקע בכל סוגי השימושים וייעודי הקרקע.

 • אם נקבע בהסכם החכירה המקורי כי לא י​יגבו דמי היתר, רשאית רמ"י להתנות הסכמתה במימוש יתר הוראות ההסכם, לרבות הוראות שעניינן עדכון דמי החכירה השנתיים.

חוכר המבקש למצות את זכויותיו, על פי החוזה הפרטני, לא יהיה זכאי להטבות המעוגנות בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל שנקבעו לאחר מועד תחילת החכירה.

 • ​בעת עריכת תחשיב דמי ההיתר ייערך גם תחשיב הקניית בעלות בהתאם לפרק משנה 5.1 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בנושא העברת בעלות במקרקעי ישראל ובהתאם לנוהל הקניית בעלות. שתי החלופות ישלחו ללקוח. הקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה ללא תמורה או בתמורה ששולמה, מקנה פטור מתשלום דמי היתר.

 • ראו נוהל 21.03B - תוספת בנייה במגורים.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה בעל הזכוית בנכס. 

 • תנאי סף להגשת הבקשה – התוכנית החלה על המקרקעין שהוקצו מאפשרת את ביצועה ובעל הזכויות עמד בתנאי החוזה שנחתם מול רמ"י.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה​ וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב שבתחומו נמצאת הקרקע שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח על כך הודעה בכתב.

 • שימו לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ​ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).


הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575*/03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • הבקשה תיבחן בהתאם להחלטות ולנוהלי רמ"י שיהיו בתוקף עת הגשת הבקשה.

 • ביצוע תשלום דמי היתר, ככל שיידרש, וכן הסדרת כל החובות הקיימים בנכס כנדרשים על ידי רמ"י - יהוו תנאי לחתימת רמ"י על גבי תוכנית בקשה להיתר.


מידע נוסף  

          - פרק משנה 2.26 - תחולת החלטות המועצהעל בעלי הסכמי חכירה פרטניים.

          - פרק משנה 5.1 – הקניית בעלות.

          -  פרק משנה 5.5 – תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש

              סימן ב' – תוספת בנייה.

          - סעיף 5.5.49- פטור מאישור ותשלום דמי היתר במסגרת הליכי רישוי מקוצר.