בקשה להעברת זכויות במקרקעין- נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

הסבר  

 • ​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת את קרקעות מדינת ישראל, הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח ומקצה מקרקעין למגוון רחב של לקוחות (פרטיים, חברות, עמותות ועוד) במגוון ייעודים ושימושים (מגורים, תעשייה, מסחר, חקלאות ועוד).
 • בעל זכויות עשוי, בנסיבות שונות, להעביר לגורם אחר את זכויותיו, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה. פעולה זו נקראת "העברת זכויות", והיא מחייבת את אישורה של רמ"י בהיותה מנהלת הקרקע.
 • הסכמת רמ"י תתכן רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לרמ"י, השלמת כל הפעולות הנדרשות כמפורט בנוהל מס' 90.03B, תשלום דמי הסכמה -אם הנכס אינו מהוון ותשלום חובות דח"ש -אם קיימים.
 • "דמי הסכמה" - הסכום שעל מעביר הזכויות לשלם לרמ"י עבור עליית ערך הקרקע בנכס לא מהוון בעת בקשה להעברת זכויות (הסכום הנ"ל מבטא את חלקה של רמ"י בעליית ערך הקרקע בין ערך הקרקע בעת רכישת הזכויות לבין ערכה בעת העברת הזכויות).
 • על תשלום דמי הסכמה לא חלות הנחות אזורי עדיפות לאומית.
 • לא חלה חובה על מעביר הזכויות לקבל את אישור רמ"י במקרים הבאים:
  - נכסי מגורים מהוונים (במגזר העירוני בלבד) הרשומים בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), וקיימת הערה בנסח הרישום שלפיה אין מגבלה בהעברת זכויות וירושה.
  - נכסי מגורים מהוונים בבנייה רוויה (במגזר העירוני בלבד) המנוהלים באחת מ-6 החברות הבאות: רסקו, עמיגור, עמידר, אזורים, שיכון ובינוי ומשה"ב. 
 • פטור מתשלום דמי הסכמה  (ראו פירוט והנחיות בנוהל מס' 90.03B):

      - העברת זכויות במגורים בהסכם פיתוח או בחוזה חכירה בנכסים מהוונים פטורה מתשלום דמי הסכמה
      - ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום דמי הסכמה במגורים, אם מעביר הזכויות עומד בקריטריונים המפורטים 
        בטבלת הפטורים וההנחות במגורים.
      - ניתן לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה בעת ביצוע העברת זכויות באמצעות היוון דמי החכירה השנתיים או
        באמצעות עריכת עסקת שינוי ייעוד וניצול, כמפורט בנוהל 90.03B.
     - העברת זכויות של נכס בייעוד ציבורי לרשות המקומית בהתאם למטרת ההקצאה, תהיה פטורה מתשלום    
       דמי הסכמה

 • מקרים שבהם מעביר הזכויות לא יחויב בתשלום דמי הסכמה (ההעברה אינה נחשבת כ"העברת זכויות" לעניין חישוב דמי ההסכמה, לא יתבצע חישוב של דמי הסכמה. מקרים אלו אינם מוגדרים כפטורים מדמי הסכמה, אלא במועד העברת הזכויות הבאה. דמי ההסכמה יחושבו החל מרכישת הזכויות הקודמת):
  - העברת זכויות ל"קרוב": בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, או גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות
  נכד, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.
  - העברת זכויות ממוריש ליורשו החוקי ובין היורשים החוקיים של אותו מוריש בינם לבין עצמם. 
 • במקרים בהם הופרו תנאי הסכם הפיתוח או הופרו תנאי חוזה החכירה לא תאשר רמ"י את העברת הזכויות, אלא אם כן תוקנו ההפרות או הוסדרו בהסכמת רמ"י ועפ"י החלטות המועצה הרלוונטיות ונהלי רמ"י.
 • ראו פירוט בנוהל מס' 90.03B "העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור".​

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות כמפורט לעיל.
 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס בקשה- העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי או אל מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי הרשות לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • ​ דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שיקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה