בקשה להקצאת קרקע למשרד ממשלתי

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין למשרדי הממשלה השונים לצורך שימוש עצמי וכן למיזמים לאומיים. 

 • על פי מדיניות מועצת מקרקעי ישראל, עבור הקצאת קרקע למשרד ממשלתי ישלם המשרד 100% מערך הקרקע, למעט במקרה של הקצאה למתקני מים והתפלה - אז יהיה התשלום 36.4% מערך הקרקע. 

 • ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייקבעו בהתאם לשומה​ עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה משרד ממשלתי באמצעות מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר. תנאי סף להגשת בקשה להקמת מתקני מים והתפלה – המלצת רשות המים. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקש​ה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה