הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים

הסבר  

 • ​לאורך השנים אפשרה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ליישובים חקלאיים להקים בתחומם תחנות דלק פנימיות לצורך תדלוק כלי רכב חקלאיים.

 • בפועל, בחלק מן היישובים בוצע שימוש החורג מההרשאה, ולכן נקבעו חלופות הסדרה כדלקמן:

   • הפעלת תחנת הדלק כתחנה פנימית ללא שימוש מסחרי.

   • הסדרת תחנת הדלק כתחנת דלק מסחרית.

   • סגירת תחנת הדלק.​

 • במסגרת ההסדרה האגודה תחויב בתשלום דמי שימוש עבור השימוש המסחרי בעבר.

 • על מנת לעודד הסדרה, תינתן הטבה לעניין חישוב דמי שימוש העבר ביחס למכירת הסולר לשימוש חקלאי, ותינתן האפשרות לבצע עסקה לתחנת תדלוק מסחרית בהתאם להיתר כדין בלבד וללא חיוב ביצירת ​מגרש סטטוטורי.

 • בתום תקופת ההסדרה או במקרה שהוגשה תביעה משפטית כנגד האגודה - המוקדם מביניהם - לא יחולו התנאים המיטיבים המפורטים לעיל. 

 • לוחות זמנים להסדרה:

   • תקופת ההסדרה מוגבלת לשנתיים מיום שליחת הודעת רמ"י לאגודה.

   • האגודה מחויבת להמציא לרמ"י תוך 90 ימים משליחת הודעת רמ"י:

    • דוח מכירות לתקופת השימוש של עד 7 שנים אחורה.

    • תצהיר המעיד על תקופת השימוש.

    • תשובה לגבי מסלול ההסדרה המבוקש.

   • אם תוך 90 יום משליחת ההודעה לא התקבלה תגובת האגודה להודעת רמ"י, יועבר הטיפול למרחב השמירה להגשת תביעה משפטית.

 • יובהר כי אין באמור לעיל כדי למנוע מרמ"י לפעול בהתאם לחוק ועל פי כל דין, וכי דף מידע זה מתייחס לתחנות קיימות בלבד.

הגשת הבקשה  

 • אגודה שיתופית רשאית להגיש בקשה.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס ​הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ו​שובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי לביצוע העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה