רישום/תיקון/ביטול צו בית משותף

הסבר  

 • צו בית משותף הינו אמצעי לחלוקת קרקע לתת חלקות (יחידות). מבנה שיש בו שתי יחידות ויותר על חלקה בשלמות יירשם כבית משותף. 

 • מקרים בהם המצב בשטח אינו תואם את הרישום בלשכת רישום המקרקעין יש צורך בתיקון/ ביטול צו הבית המשותף.

 • רישום הבית המשותף נדרש כשלב הכרחי לפני רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין.  ​

הגשת בקשה  

 • כאשר קיים גורם משכן, הוא האחראי לרישום צו הבית המשותף, בהתאם לתנאי החוזה.

 • ​כשאין גורם משכן, בעלי היחידות אחראים לרישום צו הבית המשותף, בהתאם לתנאי החוזה. 

 • לצורך ריש​ום בית משותף יש להמציא את מסמכי החובה הבאים:

 • לצורך ביטול בית משותף יש להמציא את מסמכי החובה הבאים:

  • ​טופס בקשה לביטול בית משותף (3 עותקים).​

  • נסח עדכני של החלקה (עד שנה).

  • יפויי כוח/מכתב הסכמה מבעלי הזכויות ביחידות (במידה ואין גורם משכן).

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול באגף בעלות ורישום ברשות מקרקעי ישראל.
 • המסמכים יבדקו, וככל שימצאו תקינים הם ייחתמו, יאומתו ויוחזרו למגיש הבקשה. 

 • מגיש הבקשה יגיש את המסמכים שנחתמו על ידי הרשות למפקח על רישום בתים משותפים בלשכת רישום המקרקעין.

 • אם ידרשו תיקונים, הבקשה תוחזר למגיש הבקשה בצרוף כל המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. 

 • עם רישום צו הבית המשותף, יש להעביר לרשות מקרקעי ישראל העתק מהצו המאושר ע"י המפקח על בתים משותפים.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת המסמכים. את המסמכים ניתן להעביר באחת הדרכים הבאות:

   • ​שליחה בדואר רשום לאגף בעלות ורישום בכתובת: קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, ת"א

   • הגשת המסמכים בקריית הממשלה בת"א קומה E1

   • הגשה בעמדות המודיעין במרחבי הרשות ברחבי הארץ.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.​

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov