ביצוע פעולות במשקי עזר

הסבר  

חוכרים המחזיקים בחוזה חכירה למטרת "משק עזר", בתחום יישוב חקלאי ​או עירוני, רשאים לרכוש זכויות נוספות במשק העזר, כמפורט להלן: 

​תוספת בנייה

 • תוספת בנייה​ ליחידת הדיור המקורית פטורה מתשלום עד ל- 160 מ"ר מבונה (סך כל שטח יחידת הדיור המקורית כולל שטח התוספת). מעבר לכך, יחול תשלום בשיעור 51% משווי תוספת הבנייה (שווי הקרקע בלבד).
 • במשק עזר שבו נרכשו זכויות מהוונות, ביחס לשטח המהוון בלבד, יחולו שיעורי התשלום המקובלים במגזר העירוני (ראו נוהל מספר 21.03B "תוספת בנייה במגורים - בנייה צמודת קרקע").

רכישת זכויות מהוונות

 • ניתן לרכוש זכויות מהוונות בהתאם לתב"ע התקפה החלה בשטח. הרכישה תוגבל לשטח רציף של עד שני דונמים בלבד

 • במשקי עזר ביישוב עירוני, שבהם חלה על יתרת שטח משק העזר תוכנית​ שייעודה אינו חקלאות או משק עזר, תותנה רכישת הזכויות המהוונות בהשבת השטח שמעבר לשני דונמים לרמ"י. על שטח זה ישולמו לחוכר פיצויים בהתאם לנוהלי רמ"י בנושא פדיון קרקע חקלאית​ שהשתנה ייעודה.

 • בגין רכישת הזכויות המהוונות ישולמו התשלומים הבאים:

      - עבור הזכויות ליחידת דיור אחת בגודל של עד 160 מ"ר, הממוקמת על שטח קרקע של 500 מ"ר, ישולמו
        דמי היוון בשיעור 5.5% מערך הקרקע, ללא הנחות אזור.
      - עבור יתרת הזכויות בשטח המהוון ישולמו דמי היוון בשיעור 51% מערך הקרקע.​

 • בניית יחידת דיור נוספת בשטח משק העזר אפשרית רק לאחר רכישת זכויות מהוונות.

שינוי ייעוד / שינוי ניצול / פיצול מגרש

במשק עזר, שבו נרכשו בעבר זכויות מהוונות, ולאחר מכן אושרה תוכנית נוספת, המשנה את ייעוד המגרש או מגדילה את זכויות הבנייה או מאפשרת פיצול למגרשים נפרדים – ניתן לרכוש את הזכויות, מכוח התוכנית החדשה, בשטח המהוון בלבד. זאת, תמורת תשלום בשיעור המקובל במגזר העירוני (ראו נוהל מספר 35.14B​ "שינוי יעוד/ ניצול או פיצול"). ביישוב חקלאי ניתן לרכוש את הזכויות הנוספות, גם מחוץ לשטח המהוון, תמורת תשלום בשיעור 91% מערך הקרקע.

חידוש חוזה החכירה ל- 49 שנים נוספות

 • משק עזר המשלם דמי חכירה שנתיים – ההסדר הקיים יחול גם בתקופת החכירה החדשה ללא שינוי.
 • משק עזר מהוון – חידוש החכירה יהיה בכפוף לתשלום בשיעור 5.5% מערך הקרקע של השטח המהוון, ללא הנחות אזור.
 • ניתן לחדש את חוזה החכירה במהלך שבע השנים שלפני תום תקופת החכירה.

שימו לב: על כל שיעורי התשלום האמורים לעיל יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית, אלא אם כן נרשם במפורש אחרת. בנוהל מספר 37.09B "פעולות במשקי עזר" מפורטים שיעורי התשלום בכל אזור עדיפות.


 

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל חוכר המחזיק בחוזה חכירה ישיר למטרת "משק עזר". במשק עזר הכלול בחוזה משבצת של יישוב חקלאי, לפני ביצוע הפעולה המבוקשת, ייחתם חוזה חכירה ישיר עם בעל הזכויות והשטח ייגרע מחוזה המשבצת.

 • יש להדפיס ולמלא את טופס ב​קשה לביצוע פעולה במשק עזר ולהגישו בליווי כל מסמכי החובה לרשות מקרקעי ישראל, למרחב העסקי שבתחומו נמצא משק העזר שבגינו מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונים. אם יידרשו תיקונים, תוחזר הבקשה לפונים, בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שימו לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.


 

הבהרות  

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • דף מידע זה מציג את העקרונות לביצוע פעולות במשק העזר. לקבלת מידע מפורט יש לעיין בנוהל הביצוע בנוהל מספר 37.09B "פעולות במשקי עזר".

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל, הוא תנאי להשלמת העיסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העיסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, שתהיינה בתוקף במועד ביצוע העיסקה.

מידע נוסף  

קבצים להורדה

gov