בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לבנייה למגורים במסגרת הרחבה

(ביישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית)

 

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה קרקע במכרזים, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חוב​ת מכרזים ובתקנותיו, ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

 • ככלל, הקצאת מגרש מגורים בפטור ממכרז בהרחבת יישוב ח​קלאי אפשרית רק ביישובים שבהם מותר לקיים ועדת קבלה לפי תיקון מספר 8 לפקודות האגודות השיתופיות – יישובים בנגב ובגליל (כהגדרתם על פי חוק), שבהם מספר בתי האב אינו עולה על 400, וקיימת בהם הגבלה תכנונית על המספר המרבי של בתי האב ביישוב. 

 • מגרשי המגורים בהרחבה יוקצו למומלצי האגודה בהתאם לאישור ועדת קבלה אזורית. 

 • הקצאת הקרקע למי שהומלץ על ידי האגודה תתבצע לאחר שהאגודה השלימה את מכלול ההסדרים הנוגעים לביצוע ההרחבה, כגון הסדרי פיתוח, הסרת עיקולים ושעבודים אם ישנם, הוצאת מכרז מקדים במידת הצורך; ולאחר שהגישה את מלוא המסמכים הנדרשים לרשות, ואלו אושרו על ידה. 

 • לבקשת האגודה, רמ"י עשויה לאשר הקמת חלק מיחידות הדיור בהרחבה באמצעות בנייה מרוכזת על ידי קבלן מבצע. 

 • המומלץ יידרש לשאת באגרה לפתיחת תיק, בתשלום הוצאות פיתוח ובתשלום דמי חכירה מהוונים בגין הקרקע. 

 • הוצאות פיתוח:

  • הפיתוח בהרחבות מבוצע בפיקוחה של המועצה האזורית. יובהר כי רמ"י אינה אחראית לביצוע עבודות הפיתוח. 

  • אם גובה הוצאות הפיתוח ללא סבסוד מאושר על ידי רמ"י, יפורסמו הוצאות הפיתוח באתר רמ"י. אם גובה הוצאות הפיתוח מאושר על ידי משרד הבינוי, יפורסמו הוצאות הפיתוח באתר משרד הבינוי. 

  • אם גובה הוצאות הפיתוח כולל הסבסוד אינו עולה על 100,000 ש"ח כולל מע"מ (צמוד למדד תשומות הבנייה, נכון ליום 1.1.09), אומדני הפיתוח לא ייבדקו על ידי רמ"י או משרד הבינוי. אם הפרויקט מסובסד על ידי משרד ממשלתי, ינוכה הסבסוד מהוצאות הפיתוח שאישר. 

  • במקרים מסוימים תאשר רמ"י למועצה האזורית לגבות מהמומלצים עלויות פיתוח נוספות לשדרוג תשתיות היישוב ה"ישן". סכום זה הוא סכום קבוע הנגזר מסיווגו של היישוב ​באזורי עדי​פו​ת לאומית.

  • בנוסף, ייתכן שהמומלץ יידרש לשלם אגרות והיטלים נוספים למועצה האזורית, באישור משרד הפנים ורמ"י. 

  • היישוב החקלאי או מי מטעמו לא יורשה לגבות מהמומלצים כספים מעבר להוצאות הפיתוח שאושרו. 

 • התשלום בגין הקרקע: 

  • הקצאת מגרש לבנייה למגורים תיערך למלוא קיבולת הבנייה במגרש (זכויות הבנייה המרביות בהתאם לתוכנית הבנייה שבתוקף). במועד אישור העסקה ובגין ההקצאה ישולמו מלוא דמי החכירה המהוונים. 

  • ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייקבעו בהתאם לשומה​ עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו. 

  • על התשלום תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית, על פי מפת אזורי העדיפות הלאומית למגורים ובכפוף למגבלות המפורטות בהחלטות המועצה אשר תהיינה בתוקף בעת התשלום. 

  • על התשלום תחול הנחת חייל מילואים פעיל בהתאם להחלטת המועצה התקפה במועד ההקצאה.

  • לאחר אישור העסקה ייחתם הסכם פיתוח ל-4 שנים, ובכפוף לעמידה בתנאיו ייחתם חוזה חכירה ​לתקופה של 49 שנים. 

  • ככלל, לא תותר למקבל מגרש בפטור ממכרז להעביר את זכויותיו במגרש במשך תקופת הפיתוח ובמשך 5 שנים מיום חתימת חוזה ​החכירה או מיום קבלת טופס 4, המוקדם מבין השניים. 

  • אי עמידה בלוח הזמנים של הסכם הפיתוח יחייב תשלום עבור הארכת הסכם הפיתוח.

הגשת בקשה   

רשאים להגיש בקשה יחיד או בני זוג, שאינם בעלי זכויות בנכס שהוקצה להם לראשונה על ידי רמ"י בפטור ממכרז, בתמורה או ללא תמורה. 

 • תנאי סף להגשת הבקשה – אישור ועדת קבלה אזורית. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה למרחב העסקי/השירות שבתחומו נמצאים הנכס/הקרקע שבגינם מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב– אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה