חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה - בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה - במגזר העירוני

הסבר  

 • ​חוכר שברשותו חוזה חכירה שתקופת החכירה המקורית שבו הסתיימה או עומדת להסתיים, רשאי להגיש בקשה לחידוש תקופת החכירה לתקופה של 49 שנים נוספות. 

 • ניתן להגיש בקשה מוקדמת לחידוש תקופת חכירה אם נותרו פחות מ- 8  שנים לסיום תקופת החכירה המקורית. תקופת החכירה הנוספת תחל מיום תשלום דמי ההיוון. 

 • חוכר שברשותו חוזה חכירה בתנאי תשלום דמי חכירה שנתיים (דח"ש), קרי, חוזה שאינו מהוון, רשאי לבצע פעולה של היוון זכויות החכירה.

 • היוון זכויות החכירה משמעותו תשלום חד פעמי ומראש של דמי החכירה השנתיים באופן שמייתר את הצורך בתשלום דמי חכירה שנתיים ובתשלום דמי הסכמה בעת העברת זכויות.

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תאשר את ביצוע ההיוון או חידוש יובל חכירה אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

 • המבקש הוא בעל הזכויות בנכס (החוכר).

 • החוכר לא נמצא במצב של הפרת חוזה (שימושים אשר אינם תואמים את מטרת החכירה או כאשר ישנם חובות, חריגות בנייה, פלישות).

 • ההיוון וחידוש יובל חכירה תואמים לתנאים המיוחדים בחוזה החכירה.

 • לא קיימות הגבלות משפטיות (טיפול משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים) העשויות למנוע את היוון הזכויות או את חידוש החכירה. קביעת ערכי הקרקע לצורך חישוב התשלום תיעשה בהתאם לשומה​ עדכנית או לטבלת ערכים בהתאם לזכויות שהוקנו לחוכר בחוזה המקורי או בזכויות נוספות שנרכשו.

ראו פירוט תנאים, הנחיות, תנאי תשלום ומסלולים - בנוהל 90.04B.

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנכס למטרת מגורים, תעסוקה או מוסד ציבורי שמחזיק בחוזה חכירה שאינו מהוון או שתקופת החכירה בו הסתיימה או עומדת להסתיים.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהג​​שת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי או אל מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי הרשות, הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

 • קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 

  • פרק 4.1 - הקצאת קרקע עירונית – כללי

  • פרק 4.2 - סימן א': הנחות אזור  

  • פרק 4.14 - הקצאת קרקע למוסדות ציבור ו/או למטרה ציבורית שאינה לרשות מקומית

  • פרק 5.1 – הקניית בעלות

  • פרק 5.2 - השכרת משנה או החכרת משנה

  • פרק 5.3 - דמי חכירה שנתיים, היוון זכויות וחידוש חכירה

 • נוהל מספר 90.04B​ בנושא "חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני"

קבצים להורדה