היוון או חידוש יובל חכירה בנכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור במגזר העירוני

הסבר  

  • ​חוכר שברשותו חוזה חכירה שתקופת החכירה המקורית שבו הסתיימה או עומדת להסתיים, רשאי להגיש בקשה לחידוש תקופת החכירה לתקופה של 49 שנים נוספות. 

  • ניתן להגיש בקשה מוקדמת לחידוש תקופת חכירה אם נותרו פחות מ- 8  שנים לסיום תקופת החכירה המקורית. תקופת החכירה הנוספת תחל מיום תשלום דמי ההיוון. 

  • חוכר שברשותו חוזה חכירה בתנאי תשלום דמי חכירה שנתיים (דח"ש), קרי, חוזה שאינו מהוון, רשאי לבצע פעולה של היוון זכויות החכירה.

  • היוון זכויות החכירה משמעותו תשלום חד פעמי ומראש של דמי החכירה השנתיים באופן שמייתר את הצורך בתשלום דמי חכירה שנתיים ובתשלום דמי הסכמה בעת העברת זכויות.

  • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תאשר את ביצוע ההיוון או חידוש יובל חכירה אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

  • המבקש הוא בעל הזכויות בנכס (החוכר).

  • החוכר לא נמצא במצב של הפרת חוזה (שימושים אשר אינם תואמים את מטרת החכירה או כאשר ישנם חובות, חריגות בנייה, פלישות).

  • ההיוון וחידוש יובל חכירה תואמים לתנאים המיוחדים בחוזה החכירה..

  • לא קיימות הגבלות משפטיות (טיפול משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים) העשויות למנוע את היוון הזכויות או את חידוש החכירה. קביעת ערכי הקרקע לצורך חישוב התשלום תיעשה בהתאם לשומה​ עדכנית או לטבלת ערכים בהתאם לזכויות שהוקנו לחוכר בחוזה המקורי או בזכויות נוספות שנרכשו.

תשלום בגין היוון או חידוש חכירה:

מגורים

  • חידוש חכירה בבניה רוויה מהוונת - הסתיימה תקופת החכירה המהוונת, זכאי החוכר לתקופת חכירה מהוונת נוספת וכן להקניית בעלות ללא תשלום.

תנאים

חידוש חכירה בסיום תקופת חכירה ראשונה מהוונת

סיום תקופת חכירה ראשונה לאחר 8.2.2010 (מועד אישור החל​טת מועצה 1185)

תשלום חלקי של היוון רעיוני*

נכס שאינו נכלל ב​מבצעי ההיוון /ההיוון הרעיוני

שיעור ההיוון

5.5% מערך הקרקע לפי טבלה / שומה עדכנית

5.5% מערך הקרקע לפי טבלה / שומה עדכנית

 

5.5% מערך הקרקע לפי טבלה / שומה עדכנית

תקופת ההיוון

ממועד סיום החכירה הראשונה לתקופת נוספת של 49 שנים

ממועד סיום החכירה הראשונה לתקופת נוספת של 49 שנים

 

יתרת תקופת החכירה הראשונה ותקופת נוספת של 49 שנים

דמי חכירה שנתיים

פטור מתשלום

 

השלמת 7 שנות תשלום דח"ש מלאות שיחוייבו ביחס ל 7 שנים האחרונות ממועד בקשת ההיוון.

 

חובות דח"ש

יידרש תשלום

יידרש תשלום

בעלות

לאחר תשלום ההיוון בהתאם לתנאי החלטת המועצה התקפה

זכאות לרכישת בעלות בהתאם לתנאי החלטת המועצה התקפה בתמורה / ללא תמורה ללא תשלום דמי היוון עבור תקופת חכירה נוספת

לאחר תשלום ההיוון בהתאם לתנאי החלטת המועצה התקפה

לאחר תשלום ההיוון בהתאם לתנאי החלטת המועצה התקפה


​* ​"היוון רעיוני" – דמי חכירה שנתיים בשיעור 1% מידי שנה ששולמו בתקופה של 7 שנים החל מה 1/4/08 אשר יחשבו כדמי היוון (כמפורט בנוהל 90.04B) ​

היוון נכסי תעסוקה​ / מוסדות ציבור ו/או חוכר למטרה ציבורית

  • רמ"י תאפשר היוון זכויות חכירה עד לתום תקופת החכירה המקורית, כאשר יתרת התקופה אינה פחותה מ-8 שנים  לסיום תקופת החכירה. במקרים שבהם נותרו פחות מ-8 שנים עד לסוף תקופת החכירה המקורית, לא תאפשר רמ"י את היוון זכויות החכירה, אלא יבוצע יובל חכירה מוקדם.

  • אופן ביצוע חישוב דמי ההיוון: ההיוון יחושב כמכפלת אחוז דמי החכירה השנתיים הקבוע בהסכם החכירה במקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה על בסיס שומה עדכנית למועד ביצוע ההיוון.

  • סכום דמי ההיוון לתשלום יחושב לתקופה שתחל בשנת החכירה העוקבת למועד החישוב (בגין השנה הנוכחית – מועד החישוב – יחויב החוכר בדמי חכירה שנתיים שוטפים).

​חידוש חכירה/ יובל חכירה בנכסי תעסוקה 

  • חוכר שיבחר שלא להוון את זכויותיו בעת החידוש, דמי החכירה השנתיים יעודכנו על פי שומה למועד תחילת תקופת החכירה השנייה כמפורט להלן:

       - חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים בשיעור של עד 39% (כולל)  מערך הקרקע– ישלם דמי חכירה שנתיים
         בשיעור של 3% לשנה מערך הקרקע.

      - חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים בשיעור של 40% ומעלה מערך הקרקע – ישלם דמי חכירה שנתיים
        בשיעור של 1% לשנה מערך הקרקע.

  • חוכר שיבחר לשלם מראש את דמי החכירה השנתיים לכל תקופת החכירה או ליתרתה (להוון), ישלם כלהלן: 

      - חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים נמוכים בשיעור של עד 39% (כולל) – שיעור של 1.25% מערך הקרקע
        במכפלת מקדם ההיוון של 18.2 לכל תקופת החכירה או במקדם היוון המשקף את יתרת התקופה . 

     - חוכר ששילם דמי חכירה ראשונים גבוהים בשיעור של 40% ומעלה – שיעור של 0.75% מערך הקרקע
       במכפלת מקדם ההיוון של 18.2 לכל תקופת החכירה או במקדם היוון המשקף את יתרת התקופה . 

  • אם הסתיימה תקופת החכירה המהוונת הראשונה לאחר ה-08/02/2010 (מועד אישור החלטת מועצה מס' 1185, זכאי החוכר לרכוש בעלות בהתאם להחלטות המועצה, בתמורה או ללא תמורה, ללא תשלום דמי היוון בעד תקופת החכירה הנוספת. אם החליט החוכר שלא להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ישלם עבור התקופה הנוספת דמי היוון בשיעור 13.65% מערך הקרקע. על תשלום זה יחולו הנחות אזור לחוכר ששילם דח"ר גבוה.

  • תקופת החכירה החדשה בת 49 שנים תחל יום לאחר תום תקופת החכירה המקורית. אם מדובר בחידוש יובל מוקדם, תקופת החכירה החדשה תחל מיום התשלום. 

חידוש חכירה/ יובל חכירה במוסדות ציבור ו/או חוכר למטרה ציבורית

  • מסלול היוון 

     - דמי ההיוון יחושבו כמכפלה של 1% מערך הקרקע למועד ביצוע החידוש, במקדם ההיוון לכל תקופת החכירה
      השנייה או יתרתה. ערך הקרקע ייקבע על פי שומה למועד ביצוע חידוש החכירה.

  • מסלול דח"ש 

     - דמי חכירה שנתיים יהיו בשיעור של 1% מערך הקרקע. 

     - דמי חכירה שנתיים יעודכנו על פי שומה למועד תחילת תקופת החכירה השנייה. 

    - תקופת החכירה החדשה בת 49 שנים תחל יום לאחר תום תקופת החכירה המקורית וביובל חכירה מוקדם -
      מיום התשלום. 

הגשת הבקשה  

  • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנכס למטרת מגורים, תעסוקה או מוסד ציבורי שמחזיק בחוזה חכירה שאינו מהוון או שתקופת החכירה בו הסתיימה או עומדת להסתיים.

  • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהג​​שת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי או אל מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

  • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

  • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

  • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי או מרחב השירות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

  • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

  • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

  • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

  • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

  • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

  • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי הרשות, הוא תנאי להשלמת העסקה.

  • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov