הקצאת קרקע משלימה לצורך קידום מיזם התחדשות עירונית

הסבר  

 • עקב מחסור בקרקע זמינה למגורים, בעיקר במרכזי הערים בארץ, גדל הצורך הלאומי בקידום מימוש מיזמי התחדשות עירונית באופן המאפשר ניצול מרבי ומיטבי של הקרקע לטובת מגורים.

 • הקצאת מגרשי השלמה לצורך מימוש מיזמי התחדשות עירונית, מתבצעת בדרך של מכרז ובפטור ממכרז, ויישום התהליך מתבצע תוך שיתוף פעולה בין רשות מקרקעי ישראל,  הרשות להתחדשות עירונית והרשויות המקומיות.

 • קידום מיזמים להתחדשות עירונית נועד להגדלת היצע יחידות הדיור בתוך הערים ושדרוג המרקם הוותיק הקיים, ומבוצע באמצעות העמקת מעורבותן של הרשויות המקומיות בתהליכי ההתחדשות העירונית, אשר יקבלו תמרוץ מיוחד בחתימה על הסכמי גג עם רמ"י ו/או עם משרד הבינוי והשיכון.

 • מסלולי ההקצאה הם:

  - הקצאת קרקע משלימה בפטור ממכרז: לחוכרים/יזם לשטח כלוא או צמוד דופן, מסלול רשויות    
          מקומיות למגרש השלמה.
  - מכרזים: קול קורא, מכרז פומבי, מכרז אופציה או מכרז מכר חלקי (קומבינציה).

 • תנאי סף לכל המסלולים בפטור ממכרז ובמכרז

  - היעדר כדאיות כלכלית של התכנית להתחדשות עירונית ללא הקרקע המשלימה.
  - הצפיפות המוצעת של התכנית להתחדשות עירונית לא תפחת מ-20% מעבר לכפל הצפיפות
          הממוצעת לאותה הרשות המקומית הקבועה בתמ"א 35.
  - הכפלת מספר יחידות הדיור במתחם המתחדש פי 2 לפחות.
  - המכפיל הכולל (בקרקע המשלימה והמתחדשת יחדיו) לא יעלה על 1:10 ולא יפחת מ-1:3

 • לגבי פטור ממכרז התנאים הקבועים בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית התשע"ו -2016  – סעיף 16א:
  - הענקת הזכויות היא לחוכרי המקרקעין במגרשים שעליהם בנויים מבנים קיימים הכלולים במיזם
          להתחדשות עירונית, למעט תכנית החיזוק (תמ"א 38), או ליזם כהגדרתו בסעיף 49יט לחוק מיסוי
          המקרקעין.
  - הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית המליצה על הענקת הזכויות.
  - השמאי הממשלתי או שמאי מקרקעין אחר שהוא הסמיך לעניין זה חיווה את דעתו כי הענקת
          הזכויות נחוצה כדי להבטיח את הכדאיות הכלכלית של מיזם להתחדשות עירונית.

  לפירוט כלל התנאים, התשלומים נדרשים ומידע נוסף ראו נוהל מס' 90.05B  "התחדשות עירונית".

 • בבקשות להקצאת הקרקע בפטור ממכרז, יגיש המבקש לרמ"י טופס "בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – התחדשות עירונית" ואת כל מסמכי החובה המפורטים בו, כשהם מלאים כנדרש.

הגשת הבקשה  

 • ​הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה תישלח הודעה בכתב.
 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי). 

הבהרות  

 • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

מידע נוסף  

חוקים

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית התשע"ו-2016

תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל  (להלן: קובץ החלטות המועצה)

• פרק 3.3 – שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות – ישן מול חדש

• פרק 3.4 – מימון ביצוע מבני ציבור – הוצאות פיתוח נוספות (הוראת שעה)

• פרק 4.1 – הקצאת קרקע עירונית –כללי 

• פרק 4.4 – עקרונות לתשלום בשל עסקה למכר עודפי עפר 

• פרק 4.5 – סימן א' – הוראות כלליות – מכרז פומבי

סימן ג' – הגבלה על השתתפות במכרז

• פרק 5.6 – התחדשות עירונית 

נוהל מס' 90.05B -  "התחדשות עירונית"​


קבצים להורדה