בקשה להקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז - למטרת מלונאות / מיזם תיירותי (אטרקציה)

הסבר  

 • ככלל, הקצאת קרקע עירונית, תיעשה במכרז פומבי, בהסכם חכירה מהוון.    

 • במתחמים ו/או מגרשים בהם התUכנית קודמה על ידי רמ"י ואושרה במוסדות הרלוונטיים, ההתקשרות תיעשה בדרך של מכרז.

 • למרות האמור לעיל, רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993 בחוזה פיתוח מהוון.

 • במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו, ניתן להקצות קרקע בפטור ממכרז בין היתר למטרות מיזם תיירותי או מיזם מלונאי כגון: בית מלון; מלונית/אכסניה; חניון קמפינג; הרחבת בית מלון/ מלונית; ככלל, בגין  אטרקציה תיירותית תנתן הרשאה זמנית לשימוש בלבד עד 10 שנים.

 • הקצאת קרקע ומתן הרשאות לתכנון/שימוש בפטור ממכרז למיזמים תיירותיים נעשים בתאום בין משרד התיירות לבין רמ"י, באמצעות ועדה משותפת לשני המשרדים (להלן: הוועדה ה​משותפת).

 • המבקש יפנה למשרד התיירות בבקשה לקבלת הקצאה או הרשאה. ​
  הבקשה תבחן במשרד התיירות, אם משרד התיירות יחליט לתת המלצה עקרונית, יעביר את הבקשה לבחינה ברמ"י. רמ"י תבחן את הבקשה בתנאי שהועברו אליה כל המסמכים כנדרש.​

 • בהתאם לעמדת המשרדים, הבקשה תעלה לדיון בוועדה המשותפת. המלצת הוועדה המשותפת תירשם בפרוטוקול אשר עותק ממנו ימסר למבקש. אם הוועדה המשותפת החליטה להמליץ על הקצאת הקרקע, המלצתה תועבר למנכ"ל משרד התיירות.​

 • המלצת הוועדה המשותפת והמלצת שר התיירות או מי מטעמו הם תנאי מקדים להגשת בקשה לרמ"י להקצאת הקרקע.
 • לאחר קבלת המלצת הוועדה המשותפת, ושר התיירות או מי מטעמו המבקש יפנה לרמ"י לביצוע העסקה.

 • ערכי הקרקע לצורך עריכת העסקה ייקבעו בהתאם לשומה​ עדכנית שתיערך על ידי השמאי הממשלתי או שמאי מטעמו.

 • על התשלו​ם יחולו הנחות אזורי עדי​פות לאומית, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל ולמפת אזורי עדיפות לאומית בתיירות, אשר תהיינה בתוקף בעת התשלום.​

 • ראו הנחיות מפורטות בנוהל 35.11B הקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז - למטרת מלונאות /מיזם תיירותי (אטרקציה).

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל אדם או תאגיד.
 • תנאי סף להגשת הבקשה – המלצת הוועדה המשותפת ואישור מנכ"ל משרד התיירות.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י, מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום במועד שיקבע על ידי רמ"י הוא תנאי לביצוע העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

החלטות מתוך קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל:

 • פרק 1: הגדרות כלליות
 • סעיף 4.1.1 הקצאת קרקע עירונית - כללי
 • סעיף 4.1.3 הרשאה זמנית
 • סעיף 4.2.4 הנחות אזור - הקצאת קרקע לתיירות

נוהל 35.11B הקצאת מגרש או הרחבת מפעל בפטור ממכרז- למטרת מלונאות /מיזם תיירותי (אטרקציה)

קבצים להורדה

gov