בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצורכי ציבור בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל מקצה קרקע במכרזים בלבד, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חוב​ת מכרזים ובתקנותיו, מוקצות קרקעות לרשות המקומית, לצרכיה, בפטור ממכרז.

 • לאחר חתימת חוזה עם הרשות המקומית תהא זו רשאית, באישור רשות מקרקעי ישראל, להחכיר את המקרקעין בחכירת משנה, בתנאי שהשימוש יהא בהתאם למטרה המצוינת בחוזה ​החכירה, ובתנאי שהרשות המקומית אינה גובה תשלום בגין החכרת המשנה. ​​

הגשת בקשה  

 • רשאית להגיש בקשה רשות מקומית בלבד.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבק​שה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה. 

 • במידה והמסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • במידה וקיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר, במועד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov