שיוך דירה פרטני יח"ד אחת בקיבוץ או במושב שיתופי - לפי החלטות מועצה מספר 692 ו-751

הסבר  

 • מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו.

 • במחצית שנות ה-90 אישרה המועצה את החלטות מס' 692 ו-751 שהגדירו את שיוך הדירות במושבים שיתופיים ובקיבוצים (בהתאמה).

 • סימן ד' בפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ביטל את החלטות מועצה מס' 692 ו- 751. למרות הביטול, ההוראות בסימן זה התירו המשך ביצוע שיוך על פי הקבוע בהחלטות הנ"ל, לקיבוצים ולמושבים שיתופיים שקיבלו החלטה על שיוך מגרשים והחלטתם אושרה בוועדת הפרוגרמות לפני 27.3.2007. 

 • במסגרת החלטות מועצה מס' 692 (שיוך במושב השיתופי) ו-מס' 751 (שיוך בקיבוץ), רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לקיבוצים המבקשים לבצע שינוי במבנה הארגוני, לשייך לחברי הקיבוץ הזכאים את זכויות החכירה במגרשי מגורים בקיבוץ, באמצעות חתימה על חוזה חכירה לדורות פרטני ורישום הזכויות על שמם בלשכת רישום המקרקעין.

 • עסקת שיוך דירות לחברים תיעשה בתשלום דמי חכירה​​ מהוונים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד אישור העסקה, בניכוי הנחת ותק המוענקת לפי ותק החבר באגודה כמפורט בהחלטות המועצה. 

 • קביעת ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה תיעשה בהתאם לשומה עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו. 

 • על התשלום יחולו הנחות ​אזורי עדי​פו​ת לאומית על פי רשימת אזו​רי העדיפות הלאומית למגורים ובכפוף למגבלות המפורטות בהחלטות המועצה אשר תהיינה בתוקף במועד אישור העסקה על ידי הגורמים המוסמכים ברשות. 

 • עם ביצוע עסקות השיוך לזכאים, ייגרעו מ​חוזה החכירה ו/או מחוזה המשבצת המתחדש של האגודה זכויות המגורים, ובניית כל יחידת דיור נוספת תבוצע על פי החלטות המועצה התקפות בלבד.

הגשת הבקשה  

 • רשאית להגיש בקשה אגודה אשר קיבלה החלטה על ביצוע שיוך דירות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 692 או 751, ושהחלטתה קיבלה את אישור ועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות לפני ה-23/7/2007 בלבד.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס ​הבקשה​ וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, לצוות חוזים לדורות במרחב העסקי אליו שייך הנכס.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת הבקשה תוחזר לפונה בלוויית המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת.
  אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך​ הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

  ניתן לברר את כתובת צוות חוזים לדורות הרלוונטי באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. ​

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.​

למידע נוסף  

החלטות מועצה


קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 
 • פרק משנה 4.2 סימן א' - הנחות אזור

 • פרק משנה 4.2 סימן ב' - הנחות בהקצאת קרקע לחיילי מילואים

 • פרק משנה 4.20 סימן א' - תוקף שומות

 • פרק משנה 8.4 סימן ו' - הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת הקיבוץ


החלטות הנהלה

 • מס' 4896 מיום 12.08.2020 - שיוך עפ"י החלטת מועצה 692/751 והנחת מילואים.


קבצים להורדה

gov