בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים ומאפשרת לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו - ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

 • אחד מאותם מקרים מיוחדים מאפשר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים, למטרות הבאות: מרעה; גידולי שדה עונתיים; עיבוד וקטיף במטע קיים; והצבת כוורות.

 • השכרת קרקע חקלאית כאמור נעשית באמצעות ועדות עסקות ייעודיות הפועלות במרחבי רמ"י, בה חברים גם נציגי משרד החקלאות וכן משקיפים מגופים ציבוריים והתיישבותיים. 

 • הדיון במתן ההרשאה כרוך בהגשת טופס בקשה ובהמצאת אישור עמידה בתנאי סף ממשרד החקלאות, בהתאם לעניין.

 • קבלת ההרשאה מותנית בתשלום מראש של דמי השכירות ​עבור התקופה כולה, ובתשלום עבור דמי מרעה הנגבים עבור משרד החקלאות ככל שיידרש. 

 • דמי השכירות לתשלום קבועים בפרק 8.17 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​.

 • ככלל, לא תאושר בקשה להצבת מתקנים חקלאיים במסגרת השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר. בהרשאות למטרת מרעה ניתן יהיה לבחון אפשרות להצבת מתקני מרעה חקלאיים בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  • הצבת המתקנים מותרת בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ותקנותיו. 

  • המתקנים יהיו פריקים או יבילים.

  • המתקנים ישמשו למטרות המפורטות בנוהל.

  • הצבת המתקנים תחויב באישור מנומק של משרד החקלאות, לעניין הצורך בהם, מספר המתקנים וגודלם.

הגשת הבקשה  

 • כל המעוניין לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר נדרש להגיש בקשה למרחב רמ"י שבתחומו נמצאת הקרקע המבוקשת, עד לתאריך 15 במאי, עבור שנת העיבוד הבאה. 

 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה מלא, כולל כל מסמכי החובה, ובכללם אישור עמידה בתנאי סף ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. האישור יינתן על ידי המחוז הרלוונטי במשרד החקלאות.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. 

 • בקשות שהוגשו בהתאם לנוהל יובאו לדיון בפני ועדת העסקות. הודעה בדבר החלטת הוועדה תועבר למבקש. 

 • לתשומת לבכם – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב רמ"י המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • בהשכרת קרקע למטרת גידולי שדה עונתיים, הגידולים המותרים יהיו גידולים שאורך חייהם אינו עולה על תקופת ההסכם.

 • השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לא תקנה לשוכר זכות העברה, הורשה או משכון של השטח המושכר. 

 • בקרקע חקלאית שהושכרה לזמן קצר יתאפשר עיבוד חקלאי או גידול בעלי חיים במרעה, באופן עצמי בלבד. 

 • בהשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לא תעמוד לשוכר זכות לחידוש ההסכם. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה במלואה או בחלקה וכן מוסמכת להחליט על השכרת שטח אחר מהשטח נשוא הבקשה.​

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה