בקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע

הסבר  

 • אי​שור זכויות / הודעה על רישום זכויות / פלט מידע הם אישורים המעידים על טיב הזכויות בהתבסס על נתוני תיק הנכס שמנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

 • רשות מקרקעי ישראל מפיקה את האישורים עבור נכסים שאינם רשומים בלשכת רישום מק​רקעין (טאבו) בנכסים שבהם הזכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין יש לפנות ישירות ללשכת רישום המקרקעין לקבלת נסח רישום המבטא את הזכויות הרשומות בטאבו.

 • בנכסים שבהם זכויות המבקש אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין ואינן רשומות ברמ"י אלא בחברה משכנת​ / גורם מאכלס / גורם מש​כן / חברה קבלנית, אין לפנות לרמ"י אלא לפנות ישירות לגורם בו מנוהל רישום הזכויות.

אישור זכויות

 • מסמך המפרט את הזכויות בנכס ומידע רלוונטי נוסף לגבי הנכס והשימוש בו בהתאם לרשום ברמ"י, ובכלל זה התחייבויות שנרשמו על המקרקעין לרישום משכנתאות ועיקולים, צווים שיפוטיים, בקשות להעברת זכויות​, שימושים שאינם מוסדרים בחוזה וחובות כספיים בגין השימוש בנכס.

 • רמ"י תאפשר הוצאת אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס גם כאשר פג תוקפו של ההסכם, בכפוף להוספת הערה המבהירה כי לא יינתן כל טיפול נכסי שוטף, ועל בעל הזכות לפנות לרמ"י.

 • אישור הזכויות נחתם על ידי גורם מורשה ברמ"י לאחר שתיק הזכויות המנוהל ברמ"י נבדק באופן פרטני.

 • למען הסר ספק, אישור הזכויות אינו מהווה אישור לשימושים שאינם מוסדרים הידועים ושאינם ידועים לרמ"י.

 • הפקת אישור הזכויות כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לתקנות רשות מקרקעי ישראל (אגרות) התשס"ד-2004.

הודעה על רישום זכויות

 • הודעה שניתן להפיק ברמ"י לגבי זכויות בנכסים הרשומים ברמ"י וגם בחברה משכנת / גורם מאכלס / גורם משכן / חברה קבלנית. הודעה זו אינה מהווה אישור זכויות, ואין לה תוקף משפטי. לצורך קבלת אישור זכויות לגבי נכסים אלו, יש לפנות לגורם המנהל את הנכס - החברה המשכנת / הגורם המאכלס / הגורם המשכן / החברה הקבלנית.

 • הפקת הודעה על רישום זכויות בנכס אינה כרוכה בתשלום.

פלט מידע על נכס

 • בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ולתקנות רשות מקרקעי ישראל (מאגר מידע), התשס"ד-2004, שהותקנו על פיו, רמ"י מנהלת מאגר מידע הפתוח לעיון הציבור.

 • המידע ניתן לגבי נכסי מגורים בלבד, למעט נחלות ומשקי עזר (עבור נכסי מגורים ביהודה ושומרון לא ניתן להנפיק פלט מידע). המידע כולל פרטים מזהים, התחייבויות לריש​ום משכנתאות, עיקולים, צווים שיפוטיים, בקשות להעברת זכויות ועוד.

 • המאגר כולל בשלב זה חלק מהנכסים שמנהלת הרשות; מידע לגבי יתרת הנכסים יתפרסם בעתיד בשלבים.

 • פלט המידע אינו מהווה אישור זכויות - בשונה מאישור זכויות רשמי, פלט מחשב שהופק ממאגר המידע של הרשות אינו מהווה ראיה לתוכנו, ולא ניתן להסתמך עליו כבעל תוקף משפטי מחייב, שכן הוא לא נחתם על ידי גורם מורשה מטעם הרשות, ותיק הזכויות המנוהל ברשות לא נבדק באופן פרטני נכון למועד הגשת הבקשה.

 • הפקת פלט מידע כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לתקנות רשות מקרקעי ישראל (אגרות), התשס"ד-2004.

הגשת הבקשה  

 • אישור זכויות / הודעה על ריש​ום זכויות​ - רשאי להגיש בקשה בעל זכויות בנכס או מיופה כוחו.

  פלט מידע - רשאי להגיש בקשה כל אדם.

 • בקשה לאישור זכויות / הודעה על רישום זכויות ניתן להגיש בדרכים שונות: 

  •  הגשת בקשה מקוונת (ללא צורך במילוי טופס ידני וללא צורך בהתייצבות במשרדי רמ"י) – ​תשלום האגרה יתבצע כחלק מההליך המקוון, ואישור הזכויות יישלח בדואר לבעל הזכויות.

  • הגשת בקשה במסגרת קבלת קהל במשרדי רמ"י – יש להצטייד בטופס הבקשה וכל מסמכי החובה כשהם מלאים וחתומים. תשלום האגרה יתבצע בקבלת קהל בכרטיס אשראי בלבד (ניתן לקבל במשרדי רמ"י שובר לתשלום במזומן בבנקים או בסניפי הדואר). לקבלת אישור זכויות עבור נכס ביהודה ושומרון יש למלא טו​פס נפרד.

 • בקשה לקבלת פלט מידע על נכס: 

  •  הגשת בקשה מקוונת לפלט מחשב הכולל מידע על נכס – תשלום אגרה באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, והדפסת הפלט על ידי המבקש.

  • יש לברר את כתובת המרחב העסקי, מרחב השירות או​ מוקד השירות המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • אישור הזכויות או ההודעה על רישום הזכויות בנכס יינתנו בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, כפי שיהיו במועד הדיון בבקשה.