פעולות לצורך רישום או עדכון זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

הסבר  

 1. סעיף 7 לחוק המקרקעין קובע, כי עסקה במקרקעין טעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין. רישום זה מקנה לבעל הזכויות- זכויות קנייניות על הנכס. עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לביצוע עסקה בלבד.

 2. ככלל, החובה החוזית לפעול על מנת שניתן יהיה לרשום את הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, מוטלת על בעל הזכויות. יחד עם זאת, רמ"י רשאית להציע לחוכר את שירותיה לביצוע רישום הזכויות בתנאי שאין גורם משכן ובהתאם לשיקול דעתה. במקרים אלה, החוכר ימציא מסמכים לרמ"י בהתאם לנדרש וישא בכל ההוצאות הכרוכות ברישום לפי תעריפי רמ"י.

 3. רישום זכויות יתאפשר בתנאי שהקרקע בגינה נערך החוזה מהווה יחידת רישום נפרדת (חלקה בשלמות לאחר פרצלציה) או תת חלקה לאחר רישום צו בית משותף. 
  למרות האמור, יתאפשר רישום על פי תרשים רק בבניה דו-משפחתית, כשאחד מבעלי הזכויות נרשם בעבר על פי תרשים ומבוקש לרשום בעל הזכויות הנוסף על פי אותו תרשים, בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל מס' 22.04B.

 4. לא ניתן לבצע רישום אם קיימים חובות. יחד עם זאת, חובות בגין הוצאות פרצלציה לא יעכבו רישום זכויות.

 5. רמ"י לא תאפשר רישום הערות אזהרה או שיעבודים על זכויות שטרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין.

 6. ככלל, רמ"י לא תאפשר רישום הסכם שיתוף או בעלות משותפת במקרקעין, בין בעלי הזכויות בחלקה. על אף האמור לעיל, בקרקע בבעלות קק"ל הרשומה בחכירה בלשכת רישום המקרקעין בחלקה בשלמות בה נרכשה הבעלות בתמורה או ללא תמורה ומבוקש לבצע פיצול החלקה טרם בניה,  ולא ניתן לבצע את רישום הבעלות בלשכת רישום המקרקעין, ומבוקש לרשום הסכם שיתוף בספרי המקרקעין – רמ"י תיתן הסכמתה ללשכת רישום המקרקעין לרישום הסכם השיתוף, ובלבד שלא יהיה בהסכם השיתוף כדי לחייב את רמ"י או לגרוע מזכותה על פי כל דין (ראו טופס הסכמת רמ"י לרישום הסכם שיתוף בין חוכרים).

 7. על מנת לבצע פעולות רישום על החכירה להיות בתוקף, אם החכירה אינה בתוקף יש להאריכה (כמפורט בנוהל).

 8. במקרים בהם הבעלים רשומים במושע לא ניתן לרשום חכירה על חלק מהבעלים אל יש לבצע פרצלציה או רישום בית משותף.

 9. התהליכים המתבצעים ברמ"י לצורך רישום או עדכון רישום בלשכת רישום המקרקעין, המפורטים בנוהל רמ"י מס' 22.04B:

 • רישום זכויות חכירה או מכר במקור או מכר רפורמה. 

 • רישום זכויות חכירה או מכר רפורמה בפרוייקט "מחיר למשתכן"

 • רישום זכויות נכסי חברת הדואר.

 • תיקון רישום – היוון או הארכת תקופת חכירה או תיקון תנאי חכירה

 • תיקון רישום – פיצול שכירות.

 • תיקון רישום- טעות סופר.

 • ביטול רישום זכויות חכירה.

 • ביטול רישום זכויות חכירה ראשית.

 • ביטול רישום מחוברים.

 • רישום או ביטול זיקת הנאה

 • העברת בעלות מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים לרשות הפיתוח (ביוזמת רמ"י).

 • החזרת בעלות בקרקע ששינתה ייעודה מציבורי לסחיר (ביוזמת רמ"י).

הגשת בקשה  

 • ​הבקשה תוגש על ידי בעל הזכויות בנכס.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל, מותנה בהגשת המסמכים כמפורט ברשימת המסמכים, למרחב העסקי/השירות/מוקד הרישום/מוקד השירות שבתחומו נמצאים הנכס/ הקרקע, שבגינו/ה מוגשת הבקשה. 

 • המסמכים יועברו לטיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל. 

 • אם המסמכים מולאו והוגשו כראוי, הם יחתמו וישלחו לפונה בצרוף מכתב סיום טיפול.

 • אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בצרוף מכתב להשלמת מסמכים וכן כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי/השירות/מוקדי הרישום והשירות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.​

הבהרות  

 • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שיקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל הוא תנאי להשלמת העסקה /הטיפול בבקשה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה/ הבקשה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהליה, שתהיינה בתוקף במועד ביצוע העסקה/ הטיפול בבקשה.

מידע נוסף