בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבד

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה קרקע במכרזים בלבד, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו, מוקצות קרקעות לרשות המקומית לצרכיה בפטור ממכרז. 

 • מועצת מקרקעי ישראל הבחינה בין ייעודים שונים לצורך אופן עריכת העסקה ותנאיה. מדובר במקרקעין המיועדים לצורכי ציבור על פי תוכנית​ תקפה, שהם הפרשות לצורכי ציבור כמשמעותם בסעיף 190 א' לחוק, שהופרשו ללא תמורה וכלולים במסגרת שיעור ההפרשות לצורכי ציבור שלגביו אין רמ"י גובה תמורה על פי החלטת המועצה התקפה:

  • בתי תפילה, מעונות סטודנטים (בתנאים מיוחדים)  - הקצאה ללא תמורה.

  • מתנ"ס ובריכה עירונית (באזורי עדיפות לאומית​ ובקו עימות), גנים, אצטדיוני ואולמות ספורט, חינוך חובה, מעונות יום וגני ילדים, תרבות לרבות ספריות, אולמות תרבות וקונסרבטוריונים, מוסדות דת ובריאות המנוהלים ללא כוונת רווח, מקלטים, מחסים ציבוריים, לדיור לקשישים, חניות ציבוריות (ללא תשלום בהתאם לחוקי העזר העירוניים), דיור בהישג יד להשכרה - הקצאה בדמי חכירה ​סמליים - 18 ש"ח לתקופה בת 49 שנה.
   חוף ים - הקצאה בדמי חכירה סמליים - 18 ש"ח לתקופה בת 7 שנים.
   בתי עלמין - הקצאה בדמי חכירה סמליים - 18 ש"ח לתקופה בת 999 שנים.
   מטרות הקצאה אלו יהיו ללא כוונת רווח.

  • מתקנים לאגירת מי קולחין ונגר - הקצאה בתשלום קבוע לתקופה של עד 7 שנים - תשלום של 40 ש"ח לדונם לשנה.

  • מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור לפי סעיף 190(א) לחוק, אך שטחם עולה על שיעור ההפרשות המותר ללא תשלום, כאמור לעיל - הקצאה בתשלום מופחת של 36.4% מערך הקרקע ל-49 שנה (2% לשנה).

  • לייעודים הנקובים בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה: מוסדות קהילתיים, מוסדות להשכלה על תיכונית, מתקנים לטיהור שפכים, מכללה, תיאטרון, מוזיאון, מרכז ספורט, מתחם נהיגה, מטמנות (לשימוש עצמי), עתיקות, תחנות אוטובוסים, מחסני חירום, תחנות משטרה, תחנות שירות לכיבוי אש, מזחים, תחנות מד"א, משרדים ראשיים של הרשות המקומית (בית עירייה), שווקים, מתנ"ס ובריכת שחייה עירונית (שלא באזורי עדיפות לאומית) - הקצאה בתשלום מופחת של 36.4% מערך הקרקע ל-49 שנה (2% לשנה).
   מטרות הקצאה אלו יהיו ללא כוונת רווח.

  • תחנת מוניות, מנחתים, בתי מטבחיים, שימוש מסחרי במטמנה (לחלק שאינו לשימוש עצמי של הרשות המקומית), שימוש מסחרי משני לשימוש הציבורי לרבות בחופי ים, מטמנות בהיקף אשר עולה על צורכי הרשות המקומית - הקצאה בתשלום של 91% מערך הקרקע לתקופה בת 49 שנה (5% לשנה).

  • חניה ציבורית בתשלום - הרשאות זמניות לתקופות קצובות בתשלום של 5% לשנה מערך הקרקע.

 • ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייקבעו בהתאם לשומה​ עדכנית שתיערך על ידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

 • לאחר חתימת חוזה עם הרשות המקומית, תהא זו רשאית, באישור רמ"י, להחכיר את המקרקעין בחכירת משנה, בתנאי שהשימוש יהיה בהתאם למטרה המצוינת בחוזה החכירה ובתנאי שהרשות המקומית אינה גובה תשלום בגין החכרת המשנה. לקבלת אישור רמ"י להחכרת משנה יש למלא טופס בקשה נפרד.

הגשת בקשה  

 • רשאית להגיש בקשה רשות מקומית בלבד.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקש​ה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov