בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח

הסבר  

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת ה​מכרזים ובת​קנותיו, ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז לביצוע מיזמים למוסד ציבורי ללא כוונת רווח. 

מוסד ציבורי​ ​הינו עמותה רשומה על פי חוק העמותות, או חברה לתועלת הציבור הרשומה בפנקס החברות לתועלת הציבור בהתאם לסעיף 345 לחוק החברות, או הקדש ציבורי כמשמעו בסעיף 26 לחוק הנאמנות הקיימים וכן מוסד שנקבע על ידי ועדת​ המשנה של מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים - הפועלים למטרה ציבורית ונכסי והכנסות המוסד הציבורי משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד. 

מטרות ההקצאה האפשריות: מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, אמנות, רווחה, התיישבות, עלייה, ספורט, מחקר וכן מטרה שהוגדרה על ידי ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית, ואושרה על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית. 

ניתן לבקש הקצאת קרקע למוסד ציבורי ללא כוונת רווח בתנאים המצטברים הבאים: 

- המבקש הוא מוסד ציבורי כהגדרתו.
- בתקנון המוסד הציבורי נקבע שאינו מיועד לשאת רווחים ופעולותיו מכוונות אך ורק לקידום  מטרת    
  ההקצאה.
- שרותי המוסד הציבורי ניתנים חינם, או בתשלום המשמש לכיסוי הוצאותיו בלבד.
- הכנסות המוסד הציבורי אינן מחולקות כפירות לאדם או גוף כלשהו.
- בתקנון המוסד הציבורי נקבע שבעת פירוקו יועברו נכסיו למוסד ציבורי בעל מטרות דומות או למדינה.
  שינוי סעיף זה בתקנון המוסד מותנה בהסכמת רמ"י.
- ישנה תוכנית​ מאושרת על פי חוק התכנון והבנייה המייעדת את הקרקע למטרה המבוקשת.
- הקרקע המבוקשת אינה נכללת בתחום שטחי ההפרשות לצרכי ציבור, הגדרתם בחוק התכנון והבנייה
  התשכ"ה -1965.​

לפירוט הנחיות וחישובים ראו נוהל מספר 35.10B – "הקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ציבור" 

הגשת בקשה  

 • רשאים להגיש בקשה עמותה רשומה המונה לפחות 7 בני אדם שאינם קרובי משפחה, הפועלים למטרה ציבורית ללא כוונת רווח או במסגרת הקדש ציבורי. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. 

 • ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל:
 • פרק 4.1 – הקצאת קרקע עירונית כללי
 • פרק 4.2 – הנחות בהקצאת קרקע
               סימן א: הנחות אזור
 • פרק 4.14 – הקצאת קרקע למוסדות ציבור ו/או למטרה ציבורית שאינה רשות מקומית
 • פרק 4.10 - מכרז מעונות סטודנטים
 • פרק 4.15 – הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים 
 • פרק 5.2 – השכרת משנה או החכרת משנה
 • פרק 5.3 – דמי חכירה שנתיים, היוון זכויות וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר עירוני- מגורים, תעסוקה,חכירה 
               סימן א: כללי
               סימן ד: מוסדות ציבור ו/או חוכר למטרה ציבורית

החלטות הנהלה:

קבצים להורדה

מונחים

מוסד ציבורי

מטרה ציבורית

נכס ציבורי

נכס אשר הוקצה למטרה ציבורית וההסכם כולל את התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו- (2):
 1) נכסים אשר הוקצו עד ליום 16.5.1965 הכוללים אחד מן התבחינים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו- (ב):
(א) שולמו דמי חכירה מופחתים. לעניין זה, דמי חכירה מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן או שווה ל-2% מערכו המלא של המגרש כקבוע בהסכם החכירה.
(ב) העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי. מקום בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע בהסכם החכירה שווה או קטן מ-60% מהשומה, תיחשב שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.
2) נכסים אשר הוקצו מיום 17.5.1965 ואילך, הכוללים שניים מהתבחינים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג):
(א) שולמו דמי חכירה מופחתים. לעניין זה, דמי חכירה מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן מ-4% מערכו המלא של המגרש כקבוע בהסכם החכירה.
(ב) העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי. מקום בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע בהסכם החכירה שווה או קטן מ-60% מהשומה, תיחשב שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.
(ג) הנכס הוקצה בפטור ממכרז.​

לכל המונחים
gov