הקצאת מגרש בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, ומאפשרת לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת​ מכרזים ובתקנו​תיו, ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז.
 • במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז למטרות תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה באזורי עדי​פו​ת לאומית לתעשייה וכן לטובת הרחבת מפעל קיים.
 • ההקצאה תבוצע לפי מלוא זכויות הבניה המותרות עפ"י תכנית מפורטת (תב"ע).
 • תנאים להקצאה בפטור ממכרז באזורי עדיפות לאומית:
  • המצאת המלצה של משרד הכלכלה או מרכז ההשקעות שבמשרד הכלכלה.
  • קיימת תכנית מאושרת לתעשייה בשטח המבוקש
  • השטח מפותח או קיים הסדר לפיתוח בשטחי תעשייה באיזורי עדיפות לאומית וקו עימות אשר כלולים במודעה שמפרסם משרד הכלכלה, לפחות אחת לשנה - על פי תקנה 25(5)(ב).
  • היזם יתחייב לנצל זכויות בניה בשיעור שלא יפחת מ- 40% משטח המגרש, או לנצל את מלוא הקיבולת שהומלצה על ידי משרד הכלכלה, לפי הגבוה ביניהם.
  • אם המלצה משרד הכלכלה היא לשטח בינוי נמוך מהנ"ל, על המבקש לצרף חוות דעת של המנהל המקצועי מטעם משרד הכלכלה המנמקת ומצדיקה את שיעור הבינוי הנמוך.

התנאים להקצאת הקרקע ולהרחבת מפעל מפורטים בנוהל מס' 35.02B בנושא "הקצאה בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאיזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל"

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל אדם. תנאי סף להגשת הבקשה – אישור משרד הכלכלה.
 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה.
 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.
 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 
 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל:

    • פרק 4.1- הקצאת קרקע עירונית- כללי
    • פרק 4.2- הנחות בהקצאת קרקע

    סימן א': הנחות אזור

    • פרק 5.2- השכרת משנה או החכרת משנה
    • פרק 5.3- דמי חכירה שנתיים, היוון זכויות וחידוש חכירה

    סימן ג': תעסוקה

    • פרק 5.4- העברת זכויות

    סימן ג': העברת זכויות בקרקע לתעסוקה

    • פרק 5.5- תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש

    סימן ד': שינוי ייעוד במגורים ותעסוקה

    • פרק 5.7 ביטול עסקאות ומתן אורכות

        נוהל מס' 35.02B "הקצאה בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאיזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל"​​


        קבצים להורדה