בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, ומאפשרת לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו, ניתנת הקצאת קרקע בפטור במכרז. 

 • במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז לתאגידים במסגרת תפקידם על פי חוק, ולחברות ממשלתיות שהתקשרו בהסכם מסגרת עם רמ"י

 • סכום התשלום בעת הקצאת המקרקעין יחושב על פי מפת אזורי העדיפות התקפה בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובשים לב לייעוד ההקצאה, למעט במקרה שבו מתבצעת ההקצאה לתאגיד שהוא בעל זיכיון או רישיון למתן שירות הניתן בפריסה ארצית, ואשר מחיר השירות הניתן על ידו אחיד ואינו מושפע ממיקום מתן השירות.​ אז יהיה התשלום מלא – בשיעור של 91% מערך הקרקע, למתקנים ולמשרדי החברה, בכל רחבי הארץ וללא החלת הנחות אזורי עדי​פו​ת לאומית

 • שווי הקרקע לביצוע חישוב הסכום לתשלום ייקבע באמצעות שומה​ עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי או שמאי מטעמו. ​

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה תאגיד הפועל על פי חוק או חברה מ​משלתית. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות שירות "מי מטפל בך?".

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

חוקים

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 
פרק 4.17 – הקצאת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות טבע
פרק 7.1 – הקצאת קרקע למטרת מכוני טיהור שפכים או למאגרי מים
פרק 7.8 – הקצאת קרקע למתקנים ומשרדים לתאגידים בפריסה ארצית
פרק 8.18 – שינוי ייעוד בקרקע חקלאית – הפסקת חכירה והשבת הקרקע לרשות, כללים לקביעת פיצוי
- סימן א: ועדת פיצויים
פרק 9: החלטות נוספות ופרטניות
- מס' 9.1.196 - הסכם נכסים ממ"י - רשות הדואר/ חברת הדואר
- מס' 9.1.208 - הסכם חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ - מדינה

החלטות הנהלה
מס' 3248 מיום 07.08.2012 - הכנת עסקה לאירוע חד פעמי
מס' 3247 מיום 24.07.2012 - אירועים פרטיים בגנים לאומיים תיקון החלטת הנהלה מס' 2785
מס' 1617 מיום 31.05.2006 - הוספת קופות החולים ומפעל הפיס להוראת אגף שוו"כ מס' 2א' - הקצאת קרקע בפטור ממכרז בתשלום ללא הנחת אזור
מס' 1480 מיום 28.09.2005 - הקצאת קרקע לתאגידים בפטור ממכרז
מס' 895 מיום 12.06.2003- הקצאות לגופים ציבוריים וחברות בפטור ממכרז במחיר מוזל, באיזורי עדיפות לאומית ובמרכז הארץ
מס' 856 מיום- 14.04.2003 - הקצאת קרקע לחברת מקורות

הוראת תכ"ם 7.8.4 (לעניין התקשרות עם חברה ממשלתית בהסכם מסגרת)החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1056 מיום 27/07/2005 - "הקצאת קרקע לתאגידים בפטור ממכרז". 

נוהל


קבצים להורדה

מונחים

מוסד ציבורי

מטרה ציבורית

נכס ציבורי

נכס אשר הוקצה למטרה ציבורית וההסכם כולל את התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו- (2):
 1) נכסים אשר הוקצו עד ליום 16.5.1965 הכוללים אחד מן התבחינים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו- (ב):
(א) שולמו דמי חכירה מופחתים. לעניין זה, דמי חכירה מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן או שווה ל-2% מערכו המלא של המגרש כקבוע בהסכם החכירה.
(ב) העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי. מקום בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע בהסכם החכירה שווה או קטן מ-60% מהשומה, תיחשב שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.
2) נכסים אשר הוקצו מיום 17.5.1965 ואילך, הכוללים שניים מהתבחינים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג):
(א) שולמו דמי חכירה מופחתים. לעניין זה, דמי חכירה מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן מ-4% מערכו המלא של המגרש כקבוע בהסכם החכירה.
(ב) העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי. מקום בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע בהסכם החכירה שווה או קטן מ-60% מהשומה, תיחשב שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.
(ג) הנכס הוקצה בפטור ממכרז.​

לכל המונחים