בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מתקני תקשורת

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים ומאפשרת לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו, ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז.

 • במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז לבעל רישיון למתן שירותי תקשורת לטובת הקמת שירותי תקשורת – מתקני "בזק".

 • מתקן בזק – כמשמעותו בחוק הבזק – הוא מתקן או התקן שנועד למטרות שידור, העברה או קליטה של אותות מסוגים שונים באמצעות סיבים, אלחוט, מערכות אלקטרומגנטיות ואופטיות (אינו מתייחס לחברת בזק בהכרח).

 • תורן - עמוד או מסבך הנועד לשאת אנטנות.

 • ככלל, הקצאות ל"מתקן בזק" נעשות על פי תקנת הפטור 25(32). הפעלת סעיף הפטור מותנית בעמידה בתנאי הסף הבאים: 

  • רישיון של משרד התקשורת למתן שירותי תקשורת.

  • אישור המנהל הכללי של משרד התקשורת, שהמקרקעין נחוצים לבעל הרישיון וכי שטחם אינו עולה על הנדרש לשם הפעלת המתקן.

 • הקצאות ל"מתקן בזק" (מלבד הקצאות למתקני שידור קטנים), על פי תקנה 25(32), נעשית בתנאים הבאים:
  על פי שומה שתיערך על ידי השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.
  חיוב 91% משומה ובהתאם להנחיות בנוהל אב עסקאות בפטור ממכרז 35.01A.

 • המועצה קבעה תנאי הקצאה מיוחדים על פי תעריף להקמת מתקני שידור קטנים כפי שמוגדרים בתמ"א 36/א/1 - "התקן לצרכי שידורים הכולל אנטנה/ות, משדר/ים, תורן וכל מכשיר עזר אחר הנועד לתמוך בייעוד המתקן".

פירוט כללים והנחיות ראו בנוהל מס' 35.04B "הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת מתקני תקשורת"

הגשת בקשה  

 • במקרקעין פנויים (לכל סוגי מתקני התקשורת) רשאי להגיש בקשה כל אדם או תאגיד רשום, ובתנאי שלמבקש יש רישיון ממשרד התקשורת למטרה זו.
  במקרקעין תפוסים (למתקני שידור קטנים ולחתומים על הסכם גג בלבד) - רשאי להגיש בקשה תאגיד רשום. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי לביצוע העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה