בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מתקני תקשורת

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים ומאפשרת לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו, ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

 • במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז לבעל רישיון למתן שירותי תקשורת לטובת הקמת שירותי תקשורת - מתקני "בזק". 

 • מתקן בזק - כמשמעותו בחוק הבזק - הוא מתקן או התקן שנועד למטרות שידור, העברה או קליטה של אותות מסוגים שונים באמצעות סיבים, אלחוט, מערכות אלקטרומגנטיות ואופטיות (אינו מתייחס לחברת בזק בהכרח).

 • ככלל, הקצאת מקרקעין להקמת מתקן בזק מחייבת את אישור המנהל הכללי של משרד התקשורת שבו נקבע כי המקרקעין נחוצים לבעל הרישיון, וכי שטחם אינו עולה על הנדרש לשם הפעלת המתקן שהוא מבקש להקים.

 • התשלום עבור הקמת "מתקן בזק" הוא 91% מערך הקרקע, כאשר ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייקבעו בהתאם לשומה​ עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

 • על התשלום יחולו הנחות ​אזורי עדי​פו​ת לאומית., למעט במקרים שבהם מדובר בתאגיד בעל זיכיון או רישיון למתן שירות הניתן בפריסה ארצית, ואשר מחיר השירות הניתן על ידו אחיד ואינו מושפע ממיקום מתן השירות - אז לא יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית.

 • על אף האמור לעיל, מועצת מקרקעי ישראל החליטה על מדיניות תעריפים מיוחדת להקמת מתקני שידור קטנים לגורמים שיחתמו על הסכם גג עם רמ"י. 

 • תאגיד שחתום על הסכם גג עם רמ"י, ויש לו רישיון ממשרד התקשורת למתן שירותי רדיו טלפון נייד, רשאי לבקש ארבע פעולות:

  • הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מתקן במקרקעין תפוסים על ידי בעל זכויות הקשור בחוזה עם רמ"י (למעט חלקה א' של נחלה חקלאית) - בהסכמת בעל הזכויות, תשלום על בסיס תעריף ללא הנחות אזורי עדיפות לאומית:

   מיום 01/01/2014 ועד ליום 31/12/2015 דמי השימוש יהיו סכום של 18,000 ש"ח למתקן לשנה בתוספת מע"מ כחוק.

   מיום 01/01/2016 ועד ליום 31/12/2019 דמי השימוש יהיו בסכום של 21,000 ש"ח למתקן לשנה בתוספת מע"מ כחוק;

  • הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מתקן במקרקעין פנויים - המבקש מעוניין להקים מתקן בקרקע שבניהול רמ"י שאין בעל זכויות בה - תשלום על פי תעריף כנ"ל.

  • ניוד מתקן קיים שהקמתו אושרה בעבר על ידי רמ"י ממיקומו הנוכחי למיקום אחר באותו מרחב עסקי - החברות לא יידרשו לשלם תשלום נוסף עבור העברת המתקן.

  • הקמת מתקן חדש על תורן קיים שהוקם על ידי גורם אחר - בהסכמת בעל הזכויות, ללא תשלום נוסף לרמ"י.

 • תאגיד שחתום על הסכם גג עם רמ"י ואין לו רישיון ממשרד התקשורת למתן שירותי רדיו טלפון נייד, רשאי לבקש:

  • הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מתקן במקרקעין תפוסים על ידי בעל זכויות הקשור בחוזה עם רמ"י (למעט חלקה א' של נחלה חקלאית) – בהסכמת בעל הזכויות, תשלום על פי תעריף כנ"ל.

הגשת בקשה  

 • במקרקעין פנויים (לכל סוגי מתקני התקשורת) רשאי להגיש בקשה כל אדם או תאגיד רשום, ובתנאי שלמבקש יש רישיון ממשרד התקשורת למטרה זו.
  במקרקעין תפוסים (למתקני שידור קטנים ולחתומים על הסכם גג בלבד) - רשאי להגיש בקשה תאגיד רשום. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי לביצוע העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov