שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)

הסבר  

רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) תאפשר הסדרת שימושים שאינם חקלאיים, בשטח המחנה בקיבוץ​, בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל, לרבות ביחס לסוג השימושים, היקפם ותנאי ההסדרה, לפי הפירוט הבא:

שימוש ביתי 

 • שימוש הנעשה על ידי חבר הקיבוץ או הקיבוץ בדירת המגורים שבה מתגורר חבר הקיבוץ. 

 • השימוש יתאפשר גם במבנה פנוי ששטחו לא יעלה על 25 מ"ר.

 • לא יתאפשר שימוש למטרת בתי קיט / אירוח כפרי.

 • בגין שימוש ביתי לא ייגבה תשלום.

 • לא ניתן להשכיר את הנכס.

שימוש חברתי

 • שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ מתוך הרשימה הבאה: מכון גיור, אולפן, מרכז קליטה, מכינה קדם צבאית, מדרשה, בית לאנשים עם צרכים מיוחדים.

 • בגין שימוש חברתי ייגבו דמי היוון סמליים בלבד.

 • השימושים החברתיים יותרו, ככלל, במבנים קיימים.

 • יתאפשרו עד 3 שימושים חברתיים בקיבוץ.

 • לא ניתן להשכיר את הנכס, שירותי צד ג' לתחזוקה ו/או ניהול בלבד לא ייחשבו כהשכרה.

שימוש משולב 

 • שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ שעיקרו לחברי הקיבוץ ומקצתו לציבור הרחב מתוך הרשימה הבאה: מוסך, צרכנייה, מוסד משפחתי, מרפאה, בריכת שחייה, מכבסה, חדר כושר, בית סיעודי וגני ילדים.

 • לא ניתן להשכיר את הנכס, שירותי צד ג' לתחזוקה ו/או ניהול בלבד לא ייחשבו כהשכרה.

 • בגין שימושים משולבים לא ייגבה תשלום.

 • השימוש המותר למטרות אלו הוא בהיקף שטח מוגבל ובהתאמה לגודל האוכלוסייה בקיבוץ, לפי הפירוט הבא:   ​

סוג השימוש​קיבוץ קטן – עד 600 תושבים​קיבוץ גדול – מעל 600 תושבים​הערות

צרכנייה

​עד 300 מ"ר

​עד 400 מ"ר

שטח מבונה

​מוסך

​עד 225 מ"ר

עד 450 מ"ר

​שטח מבונה

​מכבסה

​עד 130 מ"ר

עד 175 מ"ר

​שטח מבונה
מחסן בגדים שמשמש את חברי הקיבוץ לא נכלל

​חדר כושר

​עד 80 מ"ר

עד 150 מ"ר

​שטח מבונה

​גני ילדים

​עד 900 מ"ר

עד 1,100 מ

​שטח מבונה ללא שטח חצר

​בית סיעודי (בית אבות)

​עד 350 מ"ר

עד 650 מ"ר

​שטח מבונה

​*מוסד משפחתי

​ללא הגבלת שטח

​בכפוף לאישור הביטוח הלאומי​

מרפאה ​

עד 100 מ"ר​​ ​​שטח מבונה​

*מוסד משפחתי - מגורים לאוכלוסייה הקשישה בקיבוץ – יכול להתקיים בדירות המקוריות של הקשיש או בדירוניות. במוסד משפחתי יכולים להימצא חברי הקיבוץ, בני משפחותיהם ולא יותר משני אנשים מבחוץ (מוסד המופעל על ידי גוף עסקי לא נחשב כמוסד משפחתי) – כל זאת בכפוף לבדיקת ואישור הביטוח הלאומי.

 • ​שימוש נלווה  

- שימוש באזור מבני המשק או בשטחים החקלאיים הצמודים לשטח המחנה לצורך פעילות הקשורה באופן ישיר לפעילות החקלאית או המורשתית של הקיבוץ מתוך השימושים המפורטים בפרק 8.10 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

- תשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך הקרקע - על תשלום זה יחולו הנחות איזורי עדיפות לאומית בהתאם לאזורי עדיפות לאומית למסחר. 

- התשלום יהיה לתקופה של 49 שנים.

- קיימות מגבלות על היקף השטח ומספר השימושים הנלווים (כמפורט בנוהל).

 • מגורים להשכרה

- הקיבוץ יהיה רשאי להעמיד דירות קיימות, לטובת חיילים משוחררים יוצאי קיבוץ (עד 5 שנים מיום השחרור), מועמדים לחברות בקיבוץ וקבוצות נוער ללא תשלום לרשות.

- הקיבוץ יהיה רשאי להשכיר דירות קיימות, בשטח של עד 55 מ"ר בלבד, בתמורה לתשלום דמי שימוש שנתיים בשיעור של 5% מערך הקרקע  – על תשלום זה יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית למגורים.


תנאים להסדרת/עריכת עסקת השימושים:​

 • הסדרת כלל השימושים הלא מוסדרים הקיימים בקיבוץ אם ישנם, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה.  

 • הסדרת השימושים המפורטים בדף זה היא בכפוף לכך שהשימושים תואמים לתוכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 או להיתר תקף לשימוש חורג שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 • הבקשה להסדרת התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ תכלול את מלוא השימושים שלעיל, הקיימים או המבוקשים במועד הגשת הבקשה.

 • לא ניתן להשכיר את השימושים המפורטים לעיל. שירותי צד ג' לתחזוקה ו/או ניהול בלבד לא יחשבו כהשכרה.

 • שטחי השימושים המוסדרים לא ייגרעו ממכסת התעסוקה המותרת.

 • הסדרת השימושים תעוגן בתוספת לחוזה המשבצת. 

 • אם חרג הקיבוץ מהיקף השטח ממספר השימושים או מסוג השימוש המאושר, או במקרה שהושכר השימוש, יחויב הקיבוץ בתשלום עבור כלל שטח העסקה, בהתאם לכללי פרק 8.12 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות גריעת השטח ממכסת התעסוקה המותרת. 

 • רשות מקרקעי ישראל רשאית לאפשר לקיבוצים הנמצאים בהליך משפטי בגין שימושים לא מוסדרים להסדיר את השימושים בהתאם לנוהל זה. תנאי ההסדרה של כל השימושים במשבצת, בהתאם לנהלי רמ"י, וסיום ההליך המשפטי כפופים להחלטת ועדת פשרות. ​

הגשת בקשה  

 • ​הבקשה תוגש על ידי אגודת הקיבוץ.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י, מותנה בהגשת טופס בקשה שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי) וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו נמצא הקיבוץ שבגינו מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י הודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה (במקרה הצורך), תישלח לפונה. אחרת, תוחזר הבקשה לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה תישלח הודעה בכתב.

 • שימו לב – אין צורך​​ להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שיקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת ההסדרה/עסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע ההסדרה/עסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות, שתהיינה בתוקף במועד ביצוע ההסדרה/העסקה.

מידע נוסף  

פרקי קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: ​

 • פרק 4.2 – הנחות בהקצאת קרקע - סימן א': הנחות אזור 

 • פרק 8.10 – שימושים נלווים לפעילות החקלאית במושב

 • פרק 8.11 – שימושים שאינם חקלאיים בשטח מחנה הקיבוץ  

 • פרק 8.12 – החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת יישוב חקלאי 

החלטות הנהלה:

קבצים להורדה