בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

הסבר  

 • בעל זכויות בנחלה רשאי לפנות לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בבקשה לבנות מבנה חדש בחלקת המגורים​ שברשותו, או לאפשר שימוש במבנה קיים, המצוי בחלקת המגורים שברשותו, למטרות תעסוקה​ לא חקלאית. 

 • השטח המיועד לתעסוקה לא חקלאית, או המבנה הקיים בפועל המוסב לתעסוקה לא חקלאית – חייב להיות ממוקם בחלקת המגורים של הנחלה. 

 • חלקת המגורים של הנחלה, תוגדר כחלקה בשטח רציף בגודל של עד 2.5 דונם המיועד למגורים והכולל את כל יחידות הדיור הקיימות בנחלה. להגדרת חלקת המגורים, ראו סעיף "הגדרת חלקת המגורים בנחלה". 

 • השימוש בחלקת המגורים למטרת תעסוקה לא חקלאית יהיה בהתאם לתב"ע תקפה, על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ​"ה-1965, או על פי היתר בנייה תקף לשימוש חורג שניתן כדין על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

 • השטח המבונה הכולל לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים לא יעלה על 500 מ"ר, וזאת אף אם אישרו מוסדות התכנון זכויות בנייה מעבר לכך. מכסה זאת תכלול גם שימושי תעסוקה לא חקלאית שאושרו כדין לבעל הנחלה, לפני 26/06/2007 (מועד אישור החלטת מועצה מספר 1101), לרבות שימושים שאושרו מחוץ לחלקת המגורים.

 • אם בוצעה בעבר עסקה בתשלום דמ​י חכירה מהוונים למבנה של תעסוקה לא חקלאית בשטח העולה על 500 מ"ר מבונים גם אם אינם בשטח חלקת המגורים, לא יידרש בעל הנחלה להרוס את המבנה, כולו או חלקו. 

 • ערך הקרקע לביצוע עסקה לתעסוקה לא חקלאית ייקבע על בסיס שומה פרטנית או על בסיס ערכים מייצגים ליישוב, בהתאם לייעוד המותר ולהיקף השימוש המבוקש. 

 • תעסוקה לא חקלאית על בסיס תב"ע תקפה - 

  • דמי חכירה מהוונים לתשלום יהיו בשיעור של 91% מערך הקרקע. אם המציא בעל הזכ​ויות בנחלה​ ​קבלה המעידה על תשלום היטל הש​בחה בגין השימוש המבוקש, מדמי החכירה יקוזז היטל ההשבחה ששולם ובלבד ששיעור התשלום לא יפחת מ-46% מערך הקרקע. 

  • על שיעור דמי החכירה המהוונים לא יחולו הנחות אזור, למעט בעסקאות למבנה קיט כפרי בהן יחולו הנחות אזור על פי החלטת המועצה בנושא "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". 

  • לאחר התשלום ייחתם עם המתיישב חוזה​ חכירה​ לתקופה של 49 שנים בהתאם לייעוד.

 • תעסוקה לא חקלאית על בסיס היתר לשימוש חורג  - 

  • רמ"י תתיר שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית, בהתאם להיתר לשימוש חורג, רק במבנה קיים או במבנה שניתן להובילו ולהעבירו ממקום למקום (יביל). לא תותר הקמת מבנה חדש שאינו יביל.

  • דמי השימוש עבור כל תקופת ההרשאה ייגבו מראש ויהיו בשיעור של 5% משווי הקרקע לשנה כפול מספר השנים, ללא הנחות עדיפו​ת לאומית בכל היעודים, למעט בעסקאות למבנה קיט כפרי.

  • בנוסף, יידרש בעל הזכויות להמציא ערבות בנקאית שתבטיח את הפסקת השימוש החורג בתום תקופת ההרשאה, גובה הערבות הבנקאית יהיה 10% מערך הקרקע שנקבע בשומה. 

  • ייחתם חוזה הרשאה לשימוש לתקופת ההרשאה שניתנה ע"י הועדה המקומית, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 5 שנים. 

 • תנאי להכנת עסקה לתעסוקה לא חקלאית:

 • לא תתאפשר העברת הזכויות לתעסוקה לא חקלאית בנפרד מהנחלה. 

 • הגדרת חלקת המגורים בנחלה - 

  • הגדרות:

   חלקה א' – חלק מנחלה שהוא שטח רציף של קרקע המיועדת בתב"ע תקפה למגורים של בעל הזכויות בנחלה, למבני משק ולעיבוד חקלאי.

   חלקת המגורים - חלקת המגורים במושב תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה, בגודל כולל של עד 2.5 דונם בלבד.

  • בקביעת גבולות חלקת המגורים יש לעמוד בכללים המפורטים להלן:

   • חלקת המגורים לא תעלה על 2.5 דונם.

   • כל מבני המגורים הקיימים יכללו בתחום החלקה.

   • שמירה על רציפות חלקת המגורים.

   • מניעה של "מובלעות חקלאיות" בחלקה א' (מובלעות אשר לא ניתן לעבדן, ולמעשה הן נהפכות לחלק מחלקת המגורים).

   • כל חזית הנחלה הנסמכת על הכביש תיכלל בחלקת המגורים. 

   • ככל הניתן, יש לשמור על הרציפות התכנונית מול הנחלות הסמוכות כדי לשמור על רציפות היעוד למגורים.

   • ככל הניתן, עורף חלקת המגורים יקבע בקו מקביל לחזית חלקת המגורים.

   • ככל הניתן, יש לשמור על צורת מגרש​ רגולרית.

  • אם עד לתאריך 26/06/2007 צורף כדין שטח לא רציף לחלקה א' של הנחלה, בשל מגבלות פיזיות או תכנוניות בנחלה, חלקת המגורים תכלול גם את השטח שצורף, ובלבד ששטחה הכולל של חלקת המגורים לא יעלה על 2.5 דונם.

  • סימון שטח חלקת המגורים יהיה תקף לעניין החלטת מועצה בדבר "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".​

    

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנחלה.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקש​ה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל, והודעה על כך תישלח לפונה בצירוף שובר לתשלום אגרה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה