בקשה למתן או לביטול כתב התחייבות לרישום משכנתא

הסבר  

משכנתא היא משכון של מקרקעין הנרשמת בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ומשמשת כערובה להבטחת פירעון הלוואה הניתנת על ידי בנק, חברת ביטוח או גורם אחר (הגורם המלווה).

כאשר זכויות הנכס מנוהלות ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), כלומר אינן מנוהלות בלשכת רישום מקרקעין או בחברה משכנת​​ או בחברה קבלנית, מנפיקה רמ"י "כתב התחייבות לרישום משכנתא", שמשמעותו התחייבות שלא לרשום בלשכת רישום המקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם כן במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה וכן התחייבות שלא לאשר ​העברת זכויות בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה. 

לאחר פירעון ההלוואה או גרירתה לנכס אחר, על בעל הזכויות לפנות לרמ"י בבקשה לבטל את כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא בצירוף אישור הגורם המלווה לביטול כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא. 

בנכס שנרכש בשותפות ניתן להפיק התחייבות לרישום משכנתא רק על חלקו של שותף אחד בזכות. בנכס שנרכש על ידי שני בני זוג לא תינתן התחייבות לרישום משכנתא על שם אחד מבני הזוג אלא רק בהסכמת שני בני הזוג. בנכסים אשר בהם קיימת התחייבות לרישום משכנתא ובעל הזכויות מעוניין לצרף שותף לזכויות, אם בדרך של העברת זכויות או בדרך של העברת מניות, עליו להמציא את אישור הגורם המלווה להעברת הזכויות כאמור בנוהל העברת זכויות.

תנאים למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא: 

א. אי קיום עיקולים או קבלת הסכמה מאת הגורם שהוציא את צו העיקול (אין די בקבלת הסכמת הזוכה בלבד) / משכון / פסק משקם / מניעה משפטית / הערות.

ב. אי קיום משכנתאות נוספות; במידה וקיימת משכנתא נוספת לטובת גורם אחר, יש לקבל את הסכמתו בכתב למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא בדרגה שנייה או פרי-פסו (שווה זכויות).

ג. חוזה בתוקף (כולל משקי עזר), למעט נחלות ללא חוזה חכירה.
ד. לא קיימים חובות לרמ"י.
ה. לא קיימות הערות לשימושים חורגים או חריגות בנייה.

ו. הנכס אינו רשום בלשכת רישום ​מקרקעין​ ואינו ניתן לרישום בלשכת רישום מ​קרקעין - נכס הניתן לרישום בלשכת רישום מקרקעין הוא נכס שמתקיים בו לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 • בוצעה פרצלצ​יה​, והנכס ניתן לרישום בשלמות.

 • נרשם צו בית משותף והנכס מהווה תת חלקה נפרדת. 

לפירוט הנחיות ותנאים ראו נוהל 90.02B "התחייבות לרישום משכנתה וסילוקה".

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה בעל זכויות בנכס. 
 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה למרחב העסקי, מרחב השירות או אל ​מוקד שירות מהיר שבתחומו נמצא הנכס, אשר בגינו מוגשת הבקשה.

       - לטופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא במשבצת ונחלה / משק עזר באגודה חקלאית

       - לטופס בקשה להתחייבות לרישום משכנתא בנכסים עירוניים, נחלה / משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד

 • ביטול התחייבות לרישום משכנתא מותנה בהמצאת הפניה חתומה על ידי הגורם המלווה:

      - עבור בנק או חברת ביטוח מסמך ביטול על גבי נייר בטחוני בלבד בציון שם פרטי ושם משפחה של החותמים, הכולל את הפרטים הבאים: ת.ז/ח.פ ושמות בעלי הזכויות; גוש וחלקה; כתובת; סכום ההתחייבות; דרגת המשכנתא; ציון תאריך מתן ההתחייבות ע"י הרשות ומס' תיק/החוזה ברמ"י.

      - עבו​ר גורם פרטי (שאינו בנק או חברת ביטוח) מסמך ביטול מאומת על ידי עו"ד הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה/ שם חברה ות.ז/ ח.פ של המלווים; שמות ות.ז/ ח.פ של בעלי הזכויות; גוש וחלקה; כתובת; סכום ההתחייבות; דרגת המשכנתא; ציון תאריך מתן ההתחייבות על ידי רמ"י ומס' התיק/חוזה ברמ"י. עבור גורם מלווה פרטי שהוא תאגיד, יש לצרף גם פרוטוקול כדין מטעם התאגיד המאשר את סילוק המשכנתא וכולל פרטי מורשי החתימה מטעם התאגיד לביצוע הפעולה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. ​

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי, מרחב השירות או מוקד השירות המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה