בקשה להקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך (מטעים וחממות)

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, ומאפשרת לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חוב​ת מכרזים ובתקנותיו ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

 • במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י לשקול הקצאת קרקע חקלאית​ לטווח ארוך שלא בתנאי נח​לה, בפטור ממכרז, למטרת מטעים או חממות.

 • איתור הקרקע ייעשה באופן עצמאי על ידי המבקש. (ניתן לפנות למועצה האזורית לקבלת המלצה לגבי קרקע פנויה, ולאחר קבלת ההמלצה לפנות לרמ"י לבדיקת נתוני הקרקע.) 

 • ההקצאה תותנה באישור של ועדת הקרקעות ומִנהלת ההשקעות במשרד החקלאות. 

 • הקרקע המבוקשת תוחכר לשימוש למטרה התואמת את התכנון החקלאי ו/או הגידול המבוקש. 

 • להקמת חממות – במסגרת הליך הקצאת המקרקעין יידרש היתר בנייה לצורך אישור ההקצאה.

 • גודל הקרקע להקצאה לא יעלה על גודל נחלה ממוצעת באזור המבוקש. 

 • תנאי ההקצאה והתשלום: 

  • מטעים - דמי החכיר​ה ה​שנתיים ותקופת החכירה (עד 49 שנים בהתאם לסוג הגידול) יהיו בהתאם לסוג המטע המבוקש. דמי החכירה ישולמו כל שנה על פי מחי​רון חקלאי​ המפורסם באתר רמ"י ומתעדכן מעת לעת. במקרים מסוימים, שבהם מגיש הבקשה אינו בעל נחלה, תיתכן זכאות להנחה בדמי החכירה השנתיים. 

  • חממות - הקרקע תוקצה ל-7 שנים בהקצאה מתחדשת (עד 7 תקופות של 7 שנים ובסך הכול עד 49 שנים). דמי החכירה ייקבעו על פי שומה​ פרטנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו וישולמו מראש לכל אחת מתקופות החוזה (7 שנים). החידוש לתקופות הנוספות של 7 שנים מותנה בהמשך השימוש בקרקע למטרת ההקצאה המקורית. 

 • סעיף השבה – על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל, אם שונה ייעודה של הקרקע החקלאית או אם שונה השימוש בה ביחס למטרת ההקצאה, רשאית רמ"י להביא לידי סיום החוזה ולהשיב את הקרקע לרשותה.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל אדם או תאגיד. תנאי סף להגשת הבקשה – אישור ועדת הקרקעות ומִנהלת ההשקעות. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס ​הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה