חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של נחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים

הסבר  

 • מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לעגן את זכויותיהם בחוזה חכירה לדורות.

 • במסגרת זו אישרה מועצת מקרקעי ישראל החלטות אשר התוו את מדיניות עיגון הזכויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים.

 • בהתאם למדיניות המועצה, באגודה חקלאית שהיא מושב​ עובדים או כפר שיתופי רשאים בעלי הנחלות לחתום על חוזה חכירה לדורות​ לגבי חלקה א' של הנחלה​. לאחר שחלקות​ א' של הנחלות הוסדרו בחוזים פרטניים, האגודות יכולות לחתום על חוזי ח​כירה​​ לדורות על יתרת שטחי המשבצת ועל חוזי הרשאה זמניים כפי שיפורט להלן.

 • תנאים מקדימים לחתימה על החוזים:

  • תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) לחלקות א' של הנחלות, הרשומה בלשכת ריש​ום מקרקעין (טאבו).

  • הסדרת כל השימושים הן בחלקות א' וב' של בעלי הנחלות והן ביתרת שטח המשבצת שייוותר בידי האגודה, לרבות תשלום והסדרת חובות עבר.

 • החוזים שייחתמו:

  • בעל הנחלה יחתום על חוזה חכיר​ה לדורות ל-4 תקופות מתחדשות של 49 שנים כל אחת;

  • האגודות יחתמו על שני חוזים:

   • חוזה זמני מתחדש כל 5 שנים, הכולל:

     - שטחים שייעודם לצורכי ציבור.
     - שטחים מתוכננים לתעסוקה​ בתוכנית תקפה שלא מומשו.
     - חלקות א' של נחלות שלגביהן לא ניתן לחתום על חוזה חכירה עקב שימוש/ים לא מוסדר/ים.
     - נחלות לא מאוישות, כולל חלקות ב' של נחלות אלה.
     - נחלות שבהן זהותם של בעלי הזכויות אינה ברורה.
     - 5 נחלות לא מאוישות לקליטה פוטנציאלית (בנגב ובגליל בלבד).

    ​​​​​

   • חוזה חכירה לדורות ליתרת שטח המשבצת (לאחר גריעת חלקות א' שלגביהן נחתמו חוזים פרטניים, וגריעת השטח הכלול בחוזה הזמני). ​

הגשת הבקשה  

 • רשאים להגיש בקשה אגודה חקלאית שהיא מושב עובדים או כפר שיתופי / בעל נחלה במושב חקלאי או כפר שיתופי אשר עומדים בתנאים המקדימים המפורטים לעיל. במקרים שבהם מוגשת בקשת על ידי האגודה, תצרף האגודה את בקשותיהם הפרטניות של בעלי הנחלות.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מותנה בהגשת טופס בקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה לאגף "חוזים לדורות" במטה החטיבה העסקית של רמ"י.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול אגף חוזים לדורות בהתיישבות, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • ייתכן שבמהלך הטיפול בבקשה תידרש על ידי רמ"י להמציא מסמכים נוספים, לצורך השלמת הטיפול.

 • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום לרמ"י, אגף חוזים לדורות בהתיישבות, דרך מנחם בגין 125 (מגדל היובל), קומה 25, תל אביב.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי נגד רמ"י.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני:
  *5575 / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר, במועד שייקבע על ידי הרשות הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: ​

 • פרק 8.3 סימן ב': החכרת קרקע לבעל הזכויות בנחלות.

 • פרק 8.3 סימן ד': עקרונות להסכמי חכירה עם האגודה ועם בעל הזכויות בנחלה.​

קבצים להורדה