בקשה לרכישת זכות הבעלות במקרקעין

הסבר  

 • ​במסגרת הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל נקבע כי בעלי הזכויות במקרקעין בייעוד מגורים ותעסוקה ​במגזר העירוני, יוכלו לרכוש את הבעלות המלאה והבלעדית במקרקעין. 

 • חוכר אשר רכש בעלות במקרקעין יוכל להירשם כבעלים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) רק לאחר רישום פרצלציה או לאחר רישום בית משותף. 
 • לאחר רכישת הבעלות ורישומה, יוכל הבעלים לפנות ישירות ללשכת רישום המקרקעין או לוועדות המקומיות לצורך ביצוע פעולות במקרקעין ללא צורך באישור או בהסכמה של רמ"י ומבלי שיידרש לשלם תשלום כלשהו בגין פעולות אלה (כגון: העברת זכויות ותוספת בנייה​). 
 • במקרקעין שאינם רשומים או אינם ניתנים לרישום בלשכת רישום המקרקעין או במקרקעין בבעלות קק"ל, ניתן לרכוש "חכירה משודרגת" אשר מעניקה את ההטבות הגלומות בזכות הבעלות, למעט הרישום כבעלים והצורך באישור רשות מקרקעי ישראל בעת העברת זכויות בנכס. 
 • תשלום עבור רכישת הבעלות - החלטת מועצת מקרקעי ישראל קובעת באילו מקרים תירכש הבעלות בתמורה ובאלו מקרים תוענק הבעלות ללא תמורה.
 • רמ"י רשאית להתנות את העברת הבעלות במגרש בתנאים ובהגבלות, לרבות לעניין הקניית זכויות בו בעתיד או לעניין התחייבות להקניה כאמור, מידי החוכר או מידי אדם אחר שיהיה בעל זכויות לגבי אותו נכס. 
 • קבלת הבעלות אינה חובה אלא זכות. חוכר רשאי לסרב להצעת רכישת הבעלות, גם כשזו ללא תמורה, ולהישאר במעמד של בעל זכויות חכירה מבלי לעבור למעמד של בעלים, אולם במצב זה ימשיך להזדקק לשירותיה של רמ"י בכל פעולה אותה יבקש לבצע במקרקעין.
 • ראו בנוהל מס' 90.01B טבלה מרכזת למתן מידע כללי ​בדבר זכאות חוכר בנכס מהוון להקניית בעלות לפי רפורמה.

הגשת הבקשה  

 

 • תנאי מוקדם להקניית הבעלות - חוזה חכירה מהוון שאינו מצוי בהפרה מכל סוג שהוא ו/או כולל תנאים המונעים הקניית בעלות.  

 • ככלל, הצעה לרכישת בעלות בתמורה או שלא בתמורה נשלחת באופן יזום על ידי רשות מקרקעי ישראל על פי תוכנית עבודה שנתית המבוססת על ייעוד המקרקעין ומיקומם.
  בעלי זכויות במקרקעין המנויים לעיל, שאינם מעוניינים להמתין להצעה יזומה מטעם רמ"י, רשאים להגיש בקשה לרכישת זכות הבעלות במקרקעין.
  בכל מקרה, בעל זכויות במקרקעין הניתנים להעברה בבעלות אשר יפנה לרמ"י בבקשה לבצע פעולה במקרקעין, יקבל מרמ"י במקביל לטיפול השוטף בבקשתו גם הצעה לרכישת הבעלות.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י, מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה.
 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי). 
 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תדחה הבקשה תשלח על כך הודעה בכתב.
 • ​שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, במידת הצורך, במועד שיקבע על ידי רמ"י הוא תנאי לביצוע העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.​

מידע נוסף  

קבצים להורדה