איוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין למגוון ייעודים ושימושים. הקצאות מקרקעין למטרות מגורים נעשות במגזר העירוני ובמגזר הכפרי. במגזר הכפרי מתאפשרת ההקצאה ליישובים קהילתיים​ או ליישובים​ חקלאיים​ (קיבוץ​ / מושב עובדים / מושב שיתופי). 

 • הקצאות המקרקעין במגזר הכפרי ליישובים החקלאיים נעשות בדרך של הקצאת חטיבת קרקע לאגודה. חטיבת קרקע כזו קרויה "משבצת". המשבצת מיועדת להכיל את כלל שימושי המקרקעין של היישוב החקלאי – חקלאות, מגורים, מבני ציבור וכדומה. 

 • גודל המשבצת שמקצה רמ"י ליישוב החקלאי נקבע על פי תקן הנחלות של היישוב (תקן שנקבע על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר​) כפול גודל נחלה. גודל הנחלה משתנה לפי האזור שבו נמצא היישוב (ונקבע אף הוא על ידי משרד החקלאות). 

 • ​כל נחלה מורכבת משטח למגורים ומחלקות חקלאיות. 

 • איוש נחלות פנויות במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים אפשרי ביישובי הנגב והגליל בלבד, כמשמעותם בחוק הרשות לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, בהתאם לכללים הבאים: 

  • ​​נחלות פנויות ישווקו למומלצי האגודה שאושרו על ידי האסיפה הכללית של האגודה במשך תקופת מעבר מוגבלת של 5 שנים, החל מיום 01.01.2016. 

  • האגודה לא תהיה רשאית לגבות כל תשלום כתנאי להמלצתה או לאישורה של האספה הכללית. 

  • הנחלות הפנויות יוקצו ליחידים שאינם בעלי זכויות בנחלה​​​ ו/או משק עזר ו/או מ​גרש מגורים צמוד קרקע שנרכשו בפטור ממכרז ביישוב זה ו/או בכל יישוב אחר, ואינם חברי קיבוץ​ או מושב שיתופי שבמסגרת שינוי ארגוני בקיבוץ / במושב השיתופי זכאים לקבל זכויות חכירה של יחידת מגורים בנויה (שיוך). 

  • הזכויות המוקצות מכוח החלטה זו: נחלה חקלאית עם זכויות בנייה מהוונות בחלקת המגורים​ שגודלה עד 2.5 דונם, בהיקף בינוי של 375 מ"ר, ללא מגבלת רצף בין-דורי. 

  • על ההקצאה יחולו כללי נחלה חקלאית, לרבות חובת התגוררות, עיבוד ובינוי תוך 4 שנים. 

  • על מומלצי האגודה לבנות את בית המגורים תוך התקופה שהוקצבה בחוזה החכירה. מעבר לתקופה זו יחול תשלום דמי אורכה לבנייה למגורים, על פי החלטת המועצה הרלוונטית בנושא אורכות להסכמי פיתוח. 

  • על חלקת המגורים ישולמו דמי חכ​ירה מהוונים​ מלאים. עבור יתרת שטח הנחלה ישולמו בנוסף דמי חכירה שנתיים, בהתאם למחירון החקלאי. 

  • ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייקבעו בהתאם לשומה​ עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו. 

  • על שיעור התשלום תחול הנחת אזור בהתאם להחלטת המועצה בנושא הנחות ​באזורי עדי​פו​ת לאומית התקפה במועד אישור העסקה. ההנחה על דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה לפי 2 יחידות דיור לנחלה. מעל סכום זה ישולמו דמי חכירה מהוונים מלאים, ללא הנחת אזור.

​       דוגמא לתחשיב התשלום הנדרש בגין הקצאת נחלה 

        (המספרים בדוגמא הינם לפי כללי הנחות אזורי עדיפות לאומית התקפים ביום 13/01/2019.
        ככל שיחול שינוי בכללים אלו יש לפעול בהתאם):​

       נתונים:​ 

​​​        מחיר תקרה ליח"ד: 450,000 ₪
        שומה לחלקת מגורים בנחלה עם זכויות של 375 מ"ר = 1,350,000 ₪ (ללא מע"מ וללא פיתוח)
        הנחלה ממוקמת באזור עדיפות א' 

​       חישוב:

 ​       31% הנחת אזור עדיפות א' * 900,000 ₪ מחיר תקרה להנחה ​
  ​        +

​​​​​​       91% שעור דמי חכירה מהוונים*  450,000 ₪ שווי נחלה בניכוי מחיר תקרה =
​       688,500 ₪ 

פירוט החישוב - שווי חלקת המגורים הוא 1,350,000 ₪. מאחר ומחיר התקרה להנחה מוגבל ל-900,000 ₪ לנחלה, ההנחה תחושב רק עבור 900,000 ₪. על יתרת השווי בסך 450,000 ₪ ( 1,350,000-900,000) לא תחול הנחת אזור. ​

 • מומלץ שהינו חייל מילואים פעיל יהיה זכאי להנחות נוספות כמפורט בנוהל איוש נחלה פנויה במשבצת.​

 • לאחר רישום פרצלציה ייתחם עם מומלץ האגודה הסכם חכירה לחלקה א' ל-49 שנה. 

 • עבודות הפיתוח יבוצעו על ידי המועצה האזורית על בסיס חוקי העזר (אגרות והיטלים). 

 • אם החליטה המועצה האזורית להטיל את ביצוע עבודות הפיתוח על היישוב החקלאי או על מי מטעמו, תפקח המועצה האזורית על ביצוע עבודות הפיתוח, ועליה תוטל האחריות לביצוען. 

 • אם החליטה המועצה האזורית להטיל את ביצוע עבודות הפיתוח על היישוב החקלאי או על מי מטעמו כאמור, יבדקו ויאושרו אומדני הוצאות הפיתוח על ידי רמ"י. היישוב החקלאי יהיה רשאי לגבות את הוצאות הפיתוח, כפי שיאושרו על ידי אגף הנדסה ופיתוח ברמ"י.​

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה מי שקיבל את המלצת האסיפה הכללית של האגודה להקצאת הנחלה. הבקשה תיחתם גם ע"י מורשי החתימה באגודה. ניתן  להגיש בקשה רק באגודה חקלאית במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים בנגב או בגליל, שבשטח המשבצת שלה ישנן נחלות פנויות.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו נמצאת הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי / השירות המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי). ​

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

 • קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ​1

  פרק 8.3 – החכרה לדורות למושבים 

  - סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים בנחלה

  - סימן ח': איוש נחלות פנויות במושבים

  פרק 4.2 – הנחות בהקצאת קרקע

  - סימן א'- הנחות אזור

  - סימן ב'- הנחות בהקצאת קרקע לחיילי מילואים

  פרק 5.7 – ביטול עסקאות ומתן ארכות

 • נוהל  37.03B- ​איוש נחלה פנויה במשבצת​
  ___________________________________

   1 החלטות מועצה (מבוטלות)
  מס' 1591 מיום 13.01.2019- קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר
          שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית
  מס' 1585 מיום 13.01.2019 - מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע
  מס' 1513 מיום 17.05.2017-ביטול עסקאות ומתן ארכות
  מס' 1445 מיום 22.11.2015-איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
  מס' 1502 מיום 05.02.2017 - הנחות בקרקע לחיילי מילואים

קבצים להורדה