בקשה למתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים

הסבר  

ענף החקלאות במדינת ישראל נעזר בעובדים זרים על מנת לאפשר את פעילותם של העובדים הזרים מתירה רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) שימוש בקרקע למטרת הלנת עובדים זרים וזאת בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) תשנ"א -1991, תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש"ס – 2000 והחלטות המועצה. 

רמ"י תאפשר הקמת מגורי עובדים זרים במבנים יבילים בלבד ולא תותר הסבת מבנים קיימים אשר אינם יבילים למטרת מגורי עובדים זרים גם אם נחתם לגביהם היתר כדין. 

תקופת ההרשאה: 

ההרשאה הזמנית למטרת מגורי עובדים זרים תהא בהתאם לתקופת ההיתר לשימוש החורג ובכל מקרה לא יותר משלוש שנים (גם אם ההיתר/ההיתר לשימוש החורג ניתן לתקופה ארוכה יותר). 
בתום התקופה יבוצע חידוש בכפוף להמצאת אישורים כנדרש (לתקופה נוספת של עד 3 שנים). במידה ולא יהיה לבעלי הזכויות אישור תקף להעסקת עובדים זרים המפרט את מספר העובדים הזרים ואת תוקף האישור ההרשאה תבוטל.

החיוב הכספי: 

החיוב בעסקה ייגזר משווי הקרקע בהתאם לטבלת ערכי קרקע או שומה​, התשלום יגבה מראש לכל תקופת ההקצאה. 
להבטחת פינוי המבנים היבילים מהמקרקעין ולמילוי שאר תנאי ההרשאה תופקד ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 7,000 ₪ לכל מבנה יביל. תוקף הערבות יהיה עד חודשיים לאחר תום תקופת ההרשאה. 

הצבת המבנים היבילים תתאפשר במיקומים הבאים:

במושב:
א. בשטח חלקה א' של הנחלה. 
ב. בנחלה שגודל חלקה א' שלה קטן מ- 1.5 דונם - ניתן לאשר את הצבת המבנים היבילים בחלקה ב', במידת האפשר צמוד לחלקה א'.

בקיבוץ: 
א. בשטח המ​חנה המיועד למגורים.

אחר: 
א. במושב ובק​יבוץ​ - במתחם מבני משק המצוי והמשרת שטח​​י עיבוד של משבצת – שלא בשטח המחנה ו/או המגורים ככל שעומד בתנאים המפורטים הרלבנטיים להלן. 
ב. בחוות חקלאיות שהוקצו בהתאם לחוזה חכירה לתקופה ארוכה – בשטח המיועד למבנה משק של החווה בלבד ככל שעומד בתנאים המפורטים הרלבנטיים להלן. 
ג. בשטחי עיבוד לתקופה ארוכה (חברת עיבוד/אגודה חקלאית)במתחם מבני משק ככל שעומד בתנאים המפורטים הרלבנטיים להלן. 
ד. בקרקע חקלאית​ שהוקצתה למפוני גוש קטיף (בלבד) למטרת עיבוד לתקופה ארוכה בחוזה מטעים שלא בדרך של נחלה, בתחום ההקצאה.

תנאים מצטברים להקצאת הקרקע למטרת מגורים לעובדים זרים: 
א. המצאת כל מסמכי החובה. על בקשת ההיתר להיות תואמת למסמכי רשות האוכלוסין וההגירה. האישור מאת רשות האוכלוסין וההגירה יכלול את מספר העובדים הזרים המאושרים ותוקף האישור. 
ב. הצבת המבנים תיעשה ככל הניתן בצמידות לתשתיות קיימות. 
ג. הצבת המבנים תעשה על פי תכנית תקפה או על פי אישור לשימוש חורג למבנים להלנת העובדים. 
ד. נדרש אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר​ להצבת המבנים היבילים. 

תנאים מצטברים נוספים להקצאת קרקע למבני מגורי עובדים זרים בשטח מבני משק מחוץ לשטח המחנה או המגורים: 
א. בבקשה של אגודה השטח המבוקש שעבור העבודה בו מוגשת הבקשה, צריך להימצא במרחק שלא יקטן 
מ-25 ק"מ מהמיקום שבו מותר להציב את המבנה היביל כמפורט לעיל.
ב. בבקשות של אגודה חקלאית/חברת עיבוד גודל שטחי העיבוד עבורם מוצבים מבני המגורים לעובדים הזרים, 
לא יפחת מ- 1,000 דונם. 
ג. העובדים מועסקים על ידי אגודה/חברה. 

רמ"י לא תאשר שימוש בקרקע למטרת מבנים למגורי עובדים זרים בשטחים שהוקצו למטרת שכירות עונתית.​​

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בקרקע בהתאם למפורט לעיל.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכלל המסמכים כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך תישלח לפונ​ה בצירוף שובר לתשלום אגרה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.​

למידע נוסף  

קבצים להורדה