בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז

הסבר  

 • עודפים הם חומרים שנחפרו מהקרקע במסגרת עבודות פיתוח בקרקע או בהכשרת קרקע חקלאית​, אשר אינם משמשים את פרויקט הפיתוח עצמו ויש לפנותם משטח העבודות.​ 

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מעניקה הרשאות לפינוי עודפי עפר וחפירה במכרזים בלבד, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חוב​ת מכרזים​ ובתק​נותיו​, ובהתאם לשיקול דעת רמ"י תינתן הרשא​ה לתאגיד או יחיד לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז.

 • עסקת עודפי עפר תבוצע בכפוף ובהתאם לתוכנית מאושרת לפי חוק התכנון והבנייה ו/או חוק הניקוז ו/או הכשרת קרקע לצרכים חקלאיים המאושרת על ידי תא לשימור קרקע חקלאית במשרד החקלאות. 

 • התשלום בגין עודפי עפר יקבע על פי "מחירון ​לחומרי גלם" המתפרסם מעת לעת ע"י רשות מקרקעי ישראל. ​

 • לצורך אישור העסקה וכתנאי לקיום תנאי העסקה ימציא היזם ערבות בנקאית בסך של 10% משווי עודפי העפר ולא פחות מ-10,000₪ לשנה שתתחדש עד לקבלת טופס 4 או קבלת חוזה חכירה, אישור לגמר עבודות הפיתוח.

 • להלן טבלה המסכמת את התנאים בהם ניתן פטור מתשלום ויש צורך למלא טופס פטור ואת המקרים בהם יש צורך בתשלום ועריכת עסקה (לקוח מתוך נוהל מס' 32-04.01B "פינוי ע​ודפי עפר וחפירה​")​

אוכלוסיה

שטח

שיעור תשלום

תנאים מצטב​רים​​

בהקצאות:
למגורים/ תעסוקה 
 לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות

עד דונם

פטור מתשלום תמלוגים

אין תנאים​

בהקצאות:
למגורים/ תעסוקה

1-7 דונם

פטור מתשלום תמלוגים, למעט במקרים בהם מתקיימים שלושת התנאים במצטבר

 1. המדוב​​ר  בחומר איכותי בהתאם למפת זמינות חומרי חציבה כגון: חול סוכרי ובזלת
 2. הכמות עולה על 5,000 קוב
 3. שווי החומר לפי מחירון לחומרי גלם עדכני עולה על  50,000 ₪.

בהקצאות: 
לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות

פטור מתשלום תמלוגים, למעט במקרים בהם מתקיימים שני התנאים במצטבר

 1. המדובר  בחומר איכותי בהתאם למפת זמינות חומרי חציבה כגון: חול סוכרי ובזלת
 2. הכמות עולה על 20,000 קוב
 3. שווי החומר לפי מחירון לחומרי גלם עדכני עולה על  200,000 ₪.

בהקצאות:
למגורים/ תעסוקה

מעל 7 דונם

פטור מתשלום תמלוגים, למעט במקרים בהם מתקיימים שלושת התנאים במצטבר

 1. הכמות עולה על 5,000 קוב
 2. שווי החומר לפי מחירון לחומרי גלם עדכני עולה על  50,000 ₪.

בהקצאות: 
לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות

פטור מתשלום תמלוגים, למעט במקרים בהם מתקיימים שני התנאים במצטבר

 1. הכמות עולה על 20,000 קוב
 2. שווי החומר לפי מחירון לחומרי גלם עולה על  200,000 ₪.

פרויקטים בניהול משרדי ממשלה במסגרת פיתוח תשתיות ציבוריות ללא הקצאת זכויות בקרקע.

בכל שטח

אופציה א':
פטור מתשלום תמלוגים, למעט במקרים בהם מתקיימים שני התנאים במצטבר

 1. הכמות עולה על 20,000 קוב
 2. שווי החומר לפי מחירון לחומרי גלם עדכני  עולה על  200,000 ₪.

אופציה ב':
פטור מתשלום תמלוגים, במקרה ועונה על כל התנאים

 1. הפיתוח נעשה במסגרת מכרז לביצוע עבודות פיתוח על בסיס תכנון מפורט לביצוע.
 2. אישור ועדת פרויקטים שתבחן ותאשר קיומם של התנאים:
  א. שווי עודפי העפר יגולם בשווי עבודות הפיתוח שיערך לפני פרסום המכרז
  ב. התשלום בגין עודפי העפר יבוא לידי ביטוי בהפחתת התשלום בגין עבודות הפיתוח המשולמות לגורם המפתח.

פיתוח תשתיות ציבוריות ע"י רשויות מקומיות, ללא הקצאת זכויות בקרקע.

בכל שטח

אופציה א':
אגרות והיטלים

תשלום תמלוגים על בסיס מחירון חומרי גלם

אופציה ב': 
פיתוח תשתיות על בסיס תקציב פרויקט (החלטת מועצה 1434 או כל החלטה אשר תחליף אותה)

 1. הפיתוח נעשה במסגרת מכרז לביצוע עבודות פיתוח על בסיס תכנון מפורט לביצוע.
 2. אישור ועדת פרויקטים שתבחן ותאשר קיומם של התנאים:
  א. שווי עודפי העפר יגולם בשווי עבודות הפיתוח שיערך לפני פרסום המכרז
  ב. התשלום בגין עודפי העפר יבוא לידי ביטוי בהפחתת התשלום בגין עבודות הפיתוח המשולמות לגורם המפתח.

פיתוח תשתיות לאומיות ע"י חברות ממשלתיות, ללא הקצאת זכויות בקרקע.

בכל שטח

אופציה א':
מחירון חומרי גלם  על בסיס כתב כמויות שיוצג ע"י מנהל הפרויקט חתום ע"י מהנדס הפרויקט

תשלום תמלוגים על בסיס מחירון לחומרי גלם

אופציה ב':
הסכמים עם חברות ממשלתיות לגביית תשלום כולל

טרם נחתמו הסכמים

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות במקרקעין או גורם ממשלתי. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה ו​כל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויים עודפי העפר שבגינם מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ו​שובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב רמ"י המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov