פיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים

הסבר  

 • חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 (חר"מ) - החוק הסמיך את שר האוצר לרכוש מקרקעין לצורכי פיתוח חיוניים, להתיישבות או לביטחון בשנותיה הראשונות של המדינה. 

 • מי שנכסיו נרכשו על ידי המדינה בהתאם לחוק חר"מ זכאי בתנאים מסוימים לקבלת פיצויים בגין ההפקעה.

 • חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950 (חנ"ן) - החוק קובע שנכס שבעליו נפקד, מוקנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים. 

 • מי שנכסיו הוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים והועברו לרשות הפיתוח​​ בהתאם לחוק חנ"ן, זכאי בתנאים מסוימים לשחרור הנכס או תמורתו, בכפוף להמלצת הוועדה המיוחדת לשחרור נכסי נפקדים הפועלת במשרד ראש הממשלה ואישור האפוטרופוס לנכסי נפקדים במשרד האוצר.

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה מי שנכסיו הופקעו בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953, או מי שנכסיו הוקנו לאפוטרופוס והועברו לרשות הפיתוח בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מותנה בהגשת טופס ה​בקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויים הקרקע/הנכס שבגינם מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר לבחינת ועדת בעלויות ולהמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר ככל שקיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי לביצוע העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה